ICF یک سیستم قالب بندی برای سازه های بتن آرمه صفحه ای است که قالب ها به طور دائمی در محل باقی می ماند. این قالب ها در جنس ابعاد مختلفی تولید می شوند. مزیت عمده این سیستم افزایش سرعت اجرا و مشکل عمد آن افزایش ضخامت دیوارهاست.

  • روش اجرای ساختمان های بتن مسلح دیوار باربر با قالب عایق ماندگار
  • روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار مسطح عمودی
  • روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار مسطح پانلی
  • روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب ماندگار پلیمری – سیستمRBS
  • روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار بلوکی
  • روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح دیوار باربر با قالب‌های عایق ماندگار بلوکی پلی‌استایرن و نئوپور
  • روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار از جنس صفحات سیمانی حاوی تراشه‌های چوب (صفحات چوب-سیمانی
  • روش اجرای ساختمانهای بتن مسلح با قالب عایق ماندگار از جنس بلوکهای چوبی- سیمانی

در ادامه به شرح هر بخش می پردازیم:

روش اجراي ساختمان هاي بتن مسلح ديوار باربر با قالب عايق ماندگار

اين سيستم، شيوه اجراي ساختمان بتن آرمة درجا با قالب هاي عايق ماندگار پلي استايرني ميباشد كه سازه حاصل از آن، يك ساختمان بتن مسلح و در زمره سازه هاي متداول، تلقي مي .شود در اين سيستم ساختماني، قالب هاي ديوار و سقف با استفاده از مفتول آهن گالوانيزه به قطر 2.2 ميليمتر، به صورت شبكه جوش شده، در محل كارخانه ساخته شده و در وجوه داخلي و خارجي قالب پانل هايي از مصالح عايق كننده، مانند پلي استايرن منبسط شونده كندسوز، قرار داده مي شود. قالب هاي ديوار بتني با امكان آرماتور بندي به ميزان مورد نياز و با ضخامت مورد نظر طراح، از 80 تا 500 ميليمتر و بيشتر براي ديوارها و قالب هاي سقف، بصورت تيردال يك يا دوطرفه با عمق و فواصل تيرچه هاي متغير و دلخواه، توسط خطوط توليد در مقياس نسبتاً زياد، قابل توليد است. خط توليد كارخانه اين سيستم، مي تواند مدول هاي لازم براي ساخت واحدهاي مسكوني را توليد كند. مدول هاي كارخانه اي اين سيستم سبك بوده و قابليت حمل و نقل و نصب سريع در اجرا را دارا ميباشد، به طوريكه اجراي بالغ بر 20 متر مربع نفر- روز كاري را مقدور مي كند. ضخامت نسبتاً قابل ملاحظه ديوارهاي تمام شـدة معماری را مي توان يكي از محدوديتهاي اين سيسـتم عنوان كرد.

الزامات روش اجراي ساختمان هاي بتن مسلح ديوار باربر با قالب عايق ماندگار

1- استفاده از اين روش اجرا براي احداث ديوارهاي باربر برشي بتني قابل استفاده ميباشد.

2- بارگذاري ثقلي و لرزه اي سيستم سازهاي حاصل از اين روش اجرا به ترتيب بر اساس آخرين ويرايش هاي مبحث ششم مقررات ملي ساختمان و استاندارد 2800 ايران صورت گيرد.

3- لازم است در طراحي و ساخت ديوارهاي باربر برشي، تمامي الزامات و ضوابط مندرج در استاندارد 2800 ايران ” آئيننامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله”، آئين نامه بتن ايران “آبا” و مبحث نهم مقررات ملي ساختمان رعايت شود. .

4- هرگونه محدوديت كاربرد براي اين سيستم با توجه به مشخصات هندسي و ميلگردگذاري ديوارها و مشخصات مصالح، با توجه به مراجع فوق، بايد رعايت شود.

5- حداقل ضخامت ديواره هاي بتني نبايد از 15 سانتيمتر كمتر باشد.

6- مشخصات كليه مصالح مصرفي مربوط به اجزاء قالب بندي ماندگار، بايد مطابق با استانداردهاي بين المللي معتبر و اسناد ارائه شده باشد.

7- مشخصات ساير مصالح مصرفي بايد مطابق استانداردها و آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي باشد.

8-پلي استايرن منبسط شونده بايد از نوع كندسوز مطابق با استاندارد ASTM يا ساير استانداردهاي معتبر بين المللي باشد..

9-محافظت پلي استايرن با ضخامت كافي از اندودهاي مناسب با توجه به شرايط داخلي و خارجي صورت گيرد.

10- مقاومت لازم در برابر آتش با توجه به تعداد طبقات براي ديوار و سقف مطابق مبحث سوم مقررات ملي ساختمان در خصوص حفاظت ساختمانها در مقابل حريق و الزامات نشريه 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق تأمين شود.

11- تمهيدات لازم جهت صدابندي ديوار و سقف مطابق با مبحث شماره 18 مقرات ملي ساختمان به عمل آيد.

12- رعايت مباحث مربوط به صرفه جويي در مصرف انرژي مطابق مبحث شماره 19 مقرات ملي ساختمان ضروري است.

13- پوشش ملات مناسب براي مفتولهاي فولادي در بدنه داخلي و خارجي تأمين گردد.

14- تمهيدات لازم در شرايط اقليمي مختلف كشور براي پوشش نهايي جهت مقابله در محيط هاي خورنده و نيز استفاده از فولاد گالوانيزه در اين محيط ها و رعايت الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ساختمان ملي الزامي است .

15- اخذ گواهينامه فني براي محصول توليدي، پس از راه اندازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار مسطح عمودی

شيوه اجراي قالب هاي ماندگار عمودي به عنوان زير مجموعه اي از سيستم قالب ماندگار ICF محسوب ميشود. در اين روش، خرپاهاي ويراندل ساخته شده از فولاد گالوانيزه، عمود بر راستاي ديوار و با استفاده از اتصالات درجا بوسيله ناوداني هاي ساخته شده از فولادهاي گالوانيزه به شالوده متصل ميشوند. پس از آن قالب هاي ماندگار از جنس PVC به شكل نوارهاي نسبتاً نازك بريده ميشوند و بصورت كشوئي در دو طرف محور ديوار و در فاصله بين دو خرپاي ويراندل مجاور قرار ميگيرند. آرماتورهاي قائم محاسبه شده براي ديوار بصورت دستي در محل خود قرار گرفته و به خرپاها بسته ميشوند. آرماتورهاي افقي نيز روي اضلاع افقي خرپاي ويراندل قرار گرفته و به آن بسته ميشوند . لازم به ذكر است كه سازه حاصل از اين روش اجرا، از نوع ديوار باربر بتن مسلح بوده و با شرط رعايت ضوابط مربوط به اتصالات عناصر سازه اي به يكديگر، در شرايط شكل پذيري متنوعي قابل اجرا است. لايه پلي استايرن دو طرف علاوه بر اينكه به عنوان قالب ماندگار بتن عمل مي کند، به عنوان عايق صوت و حرارت نيز محسوب ميشود. حال آنكه خطر بروز آتش سوزي و انتقال و گسترش آتش در اين سيستم به عنوان عامل محدود كننده محسوب ميشود. به همين دليل، علت اصلي اعمال محدوديت در ارتفاع و تعداد طبقات اين سيستم، نوع پوشش اعمال شده روي لايه هاي پلي استايرن و محافظت آنها در برابر آتش ميباشد. هم چنين تامين ضوابط مربوط به شكل پذيري متوسط و ويژه ميبايست در اتصالات ارائه شده لحاظ شود . اين سيستم، در زمينه هاي سازه، زلزله، انرژي، حريق و آكوستيك در اين مركز مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و كاربرد آن در حيطه الزامات تدوين شده، مجاز است.

الزامات روش اجراي ساختمان هاي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار مسطح عمودي

1-سيستم سازهاي حاصل از اين روش اجرا، به عنوان سيستم سازه اي ديوار باربر با ديوارهاي برشي بتني مسلح محسوب ميشود. در صورتيكه ضوابط شكل پذيري بر اساس آئين نامه 2800 و مبحث نهم مقررات ملي ايران رعايت نشود و با استناد به بند -9 2 -5 -2-20 مبحث نهم مقررات ملي ايران، كاربرد اين سيستم صرفاً در مناطق با خطر نسبي كم و متوسط و براي ساختمان هاي داراي اهميت كم و متوسط تا حداكثر ارتفاع 10 متر مجاز ميباشد. بديهي است در صورتيكه ضوابط شكل پذيري رعايت شود، ضمن رعايت ضوابط مقاومت در برابر حريق، حداكثر ارتفاع ساختمان براساس ضوابط آئين نامه 2800 ايران، 50 متر از تراز پايه ميباشد.

2-در صورت استفاده از رابط هاي پلاستيكي، حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان به دوطبقه محدود مي شود .

3- بارگذاري ثقلي و لرزه اي سيستم سازه اي حاصل از اين روش، به ترتيب بر اساس آخرين ويرايش هاي مبحث ششم مقررات ملي ساختمان و استاندارد 2800 ايران صورت گيرد .

4-  طرح سازه اي سيستم حاصل از اين روش بايد بر اساس مبحث نهم مقررات ملي ساختمان يا آئين نامه 05-318 ACI و ويرايش هاي بعد از آن صورت گيرد. .

5-حداقل ضخامت ديواره هاي بتني نبايد از cm 15 كمتر باشد.

6- بتن مصرفي ميبايست از نوع بتن سازه اي و با حداقل مقاومت 20 Mpa باشد.  

7-پلي استايرن منبسط شونده مورد استفاده بايد از نوع كندسوز يا خودخاموش شو، مطابق با استانداردهاي معتبر بين المللي و داراي گواهينامه فني از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن باشد .

8- مشخصات كليه مصالح مصرفي مربوط به اجزاء قالب بندي ماندگار، بايد مطابق با استانداردهاي بين المللي معتبر و اسناد ارائه شده باشد . مشخصات ساير مصالح مصرفي نيز بايد مطابق استانداردها و آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي باشد.

9- محافظت از بلوك پلي استايرن ديوار بايد به وسيله پوشش مناسب تأمين شود. اين پوشش ميتواند يك تخته گچي با ضخامت 12.5 ميليمتر يا ساير مصالحي كه براساس مدارك فني مصوب و معتبر از نظر مقاومت در برابر دماي بالا معادل آن عمل ميكند، باشد . .

10- پوشش محافظت كننده بلوك هاي پلي استايرن،بايد داراي اتصال مكانيكي به سازه باشد. اتصال پوشش به پلي استايرن، به تنهائي، مجاز نميباشد .

11- ديوارهاي بين واحدهاي مستقل (مانند ديوار بين آپارتمانهاي مسكوني يا واحدهاي تجاري، اداري مستقل و غيره) در هر ساختمان بايد داراي مقاومت كافي در برابر آتش باشند. در اين ديوارها بايد به صورت مناسب از مصالح حريق بند استفاده شود، به گونه اي كه بلوك هاي پلي استايرن در اين قسمت، بين دو فضاي مجاور پيوستگي نداشته باشند و از گسترش هر گونه حريق احتمالي بين دو فضايي كه به وسيله ديوار مقاوم در برابر آتش از يكديگر جدا شده اند، جلوگيري شود.

 12- فوم پلي استايرن بايد در مرز سقف/كف هر طبقه قطع شود و بين طبقات امتداد نداشته باشد. در اين قسمت ها، در صورت نياز و براي تأمين مقاومت لازم، بايد از مسدود كننده هاي آتش استفاده شود. همچنين فوم پلي استايرن سقف نبايد بين واحدهاي مستقل مجاور امتداد داشته باشد. اين ماده بايد در مرز ديوار جداكننده بين دو واحد مستقل مجاور قطع شود و براي مقاومت لازم در برابر آتش، مطابق نشريه 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن آتش بندي شود.

13- در صورتيكه از سيستم هاي سقفي داراي بلوك هاي پلي استايرن در اين روش اجرايي استفاده شود، به منظور حفاظت از بلوكهاي سقفي پلي استايرن و جلوگيري از برخورد مستقيم هرگونه حريق احتمالي با بلوك ، لازم است تا زيرسقف به وسيله پوشش مناسب (مانند يك تخته گچي به ضخامت حداقل 12.5 ميليمتر يا اندود گچ به ضخامت حداقل 15 ميليمتر) محافظت شود. شايان ذكر است مسئوليت اجراي مناسب و جزئيات اين مسئله، به عهده شركت متقاضي ميباشد .

14- مقاومت سيستم در برابر آتش براي ديوار و سقف، با توجه به تعداد طبقات، نوع و جزئيات ديوار بتني و ،… مطابق مبحث سوم مقررات ملي ساختمان در خصوص حفاظت ساختمانها در مقابل حريق و الزامات نشريه 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق تأمين شود.

15- رعايت كليه مباحث مندرج در مبحث 18 مقررات ملي ساختمان به جهت صدابندي ديوار و سقف، الزامي است .

16- لازم است تمهيدات لازم به منظور تأمين صدابندي مورد انتظار، بخصوص در ديوارهاي بين واحدها، با استفاده از روش هاي توصيه شده در مقررات ملي ايران، انجام شود. .

17- رعايت مباحث مربوط به صرفه جويي در مصرف انرژي مطابق مبحث شماره 19 مقرات ملي ساختمان ضروري است .

18- در صورت طراحي به روش تجويزي، استفاده از اين سيستم، براساس طبقه بندي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، تنها براي ساختمانهاي گروه 3و 2 مجاز ميباشد .

19-تمهيدات لازم در شرايط اقليمي مختلف كشور براي پوشش نهايي جهت مقابله در محيط هاي خورنده و نيز استفاده از فولاد گالوانيزه در اين محيط ها و رعايت الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ساختمان ملي الزامي است . 20- در مناطقي كه در معرض خطر حمله حشرات موذي، مانند موريانه، قرار دارند لازم است تمهيدات لازم براي محافظت از لايه پلي استايرن به عمل آيد. 21- در تمامي مراحل توليد و اجراء مسووليت نظارت عاليه و كنترل كيفي بر عهده شركت متقاضي ميباشد .

22-رعايت كليه مباحث مقررات ملي ساختمان و آيين نامه هاي ملي در استفاده از اين سيستم الزامي است.

23- توجيه اقتصادي طرح از وظايف مركز تحقيقات ساختمان و مسكن نبوده و صرفاً به عهده شركت متقاضي است .

24- اخذ گواهينامه فني براي محصولات توليدي، پس از راه اندازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

روش اجراي ساختمان هاي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار مسطح پانلي

اين روش اجرا يكي از انواع شيوه هاي اجراي سيستم ICF ميباشد. در اين روش قالب هاي ماندگار بصورت پانل هاي مستطيلي در كارخانه توليد و به كارگاه منتقل ميشوند. اين پانل ها متشكل از دو لايه ورق پلي استايرن، مش مياني و آرماتورهاي خرپائي براي نگه داشتن آرماتورهاي افقي و عمودي تعبيه شده ميباشد . سازه حاصل از اين شيوه اجرا جزو سازه هاي ديوار باربر بتن مسلح محسوب شده و با شرط رعايت الزامات و ضوابط مندرج در آئين نامه هاي ملي و بين المللي، در شرايط مختلف شكل پذيري قابل اجرا ميباشد.

الزامات روش اجراي ساختمان هاي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار مسطح پانلي

1- سيستم سازهاي حاصل از اين روش اجرا، به عنوان سيستم سازه اي ديوار باربر با ديوارهاي برشي بتني مسلح محسوب ميشود. در صورتيكه ضوابط شكل پذيري بر اساس آئيننامه 2800 و مبحث نهم مقررات ملي ايران رعايت نشود و با استناد به بند -9 2 -5 -2-20 مبحث نهم مقررات ملي ايران، كاربرد اين سيستم صرفاً در مناطق با خطر نسبي كم و متوسط و براي ساختمان هاي داراي اهميت كم و متوسط تا حداكثر ارتفاع 10 متر مجاز ميباشد. بديهي است در صورتيكه ضوابط شكل پذيري رعايت شود، ضمن رعايت ضوابط مقاومت در برابر حريق، حداكثر ارتفاع ساختمان براساس ضوابط آئين نامه 2800 ايران، 50 متر از تراز پايه ميباشد.

2- بارگذاري ثقلي و لرزه اي سيستم سازه اي حاصل از اين روش، به ترتيب بر اساس آخرين ويرايش هاي مبحث ششم مقررات ملي ساختمان و استاندارد 2800 ايران صورت گيرد.

3- طرح سازه اي سيستم حاصل از اين روش، بايد بر اساس مبحث نهم مقررات ملي ساختمان يا آئيننامه 05-318 ACI و ويرايش هاي بعد از آن صورت گيرد.

4- ضخامت ديواره هاي بتني نبايد از 15 سانتيمتر كمتر باشد .

5- بتن مصرفي بايد از نوع بتن سازه اي و با حداقل مقاومت MPa 20 و حداكثر اندازه اسمي سنگدانه مصرفي، 20 ميليمتر باشد.

6- مشخصات كليه مصالح مصرفي مربوط به اجزاء قالب بندي ماندگار، بايد مطابق با استانداردهاي بين المللي معتبر و اسناد ارائه شده باشد. مشخصات ساير مصالح مصرفي نيز بايد مطابق استانداردها و آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي باشد .

7-پلي استايرن مورد استفاده بايد از نوع منبسط شونده كندسوز يا خودخاموش شو، مطابق با استانداردهاي معتبر بينالمللي و داراي گواهينامه فني از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن باشد .

8- براي حفاظت از بلوك سقفي پلي استايرن و جلوگيري از برخورد مستقيم هرگونه حريق احتمالي با بلوك لازم است تا زيرسقف به وسيله پوشش مناسب (مانند يك تخته گچي به ضخامت حداقل 12.5 ميليمتر يا اندود گچ به ضخامت حداقل 15 ميليمتر) محافظت شود. مسئوليت جزئيات و اجراي مناسب براي اين موضوع بر عهده شركت ميباشد.

9- محافظت از بلوك ديواري پلي استايرن بايد به وسيله پوشش مناسب به عمل آيد. اين پوشش ميتواند يك تخته گچي با ضخامت 12.5 ميليمتر يا ساير مصالحي كه براساس مدارك فني مصوب و معتبر از نظر مقاومت در برابر دماي بالا معادل آن عمل ميكند، باشد. .

10- پوشش محافظت كننده بلوك هاي پلي استايرن، بايد داراي اتصال مكانيكي به سازه باشد. اتصال پوشش به پلي استايرن، به تنهائي، مجاز نميباشد.

11-چنانچه اتصال پوشش محافظت كننده به ديوار، از طريق رابط هاي پلاستيكي باشد، حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان دو طبقه خواهد .بود.

13- ديوارهاي بين واحدهاي مستقل (مانند ديوار بين آپارتمانهاي مسكوني يا واحدهاي تجاري، اداري مستقل و غيره) در هر ساختمان بايد داراي مقاومت كافي در برابر آتش باشند. در اين ديوارها بايد به صورت مناسب از مصالح حريق بند استفاده شود، به گونه اي كه بلوكهاي پلي استايرن در اين قسمت، بين دو فضاي مجاور پيوستگي نداشته باشند و از گسترش هر گونه حريق احتمالي بين دو فضايي كه به وسيله ديوار مقاوم در برابر آتش از يكديگر جدا شده اند، جلوگيري شود .

14- به منظور تامين مقاومت كافي سقفها در مقابل آتش، لازم است فوم پلي استايرن در مرز سقف/كف هر طبقه قطع شود و بين طبقات امتداد نداشته باشد. در اين قسمتها، در صورت نياز و براي تأمين مقاومت لازم، بايد از مسدود كننده هاي آتش استفاده شود. .

15- فوم پلي استايرن نبايد بين واحدهاي مستقل مجاور امتداد داشته باشد. اين ماده بايد در مرز ديوار جداكننده بين واحدهاي مستقل مجاور (از جمله كريدورها) قطع شده و مطابق با مقاومت لازم در برابر آتش، آتش بندي شود (براي جزئيات اين مسائل به نشريه 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مراجعه شود.)

16- مقاومت سيستم در برابر آتش براي ديوار و سقف، با توجه به تعداد طبقات، نوع و جزئيات ديوار بتني و …، مطابق مبحث سوم مقررات ملي ساختمان در خصوص حفاظت ساختمانها در مقابل حريق و الزامات نشريه 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق تأمين شود.

17- كليه مقررات ساختماني و مقررات محافظت در برابر آتش بايد به تناسب و بر اساس مقررات موجود در كشور رعايت شود. .

18- رعايت كليه مباحث مندرج در مبحث 18 مقررات ملي ساختمان به جهت صدابندي ديوار و سقف، الزامي است .

19- لازم است تمهيدات لازم به منظور تأمين صدابندي مورد انتظار، بخصوص در ديوارهاي بين واحدها، با استفاده از روشهاي توصيه شده در مقررات ملي ايران، انجام شود.

20- رعايت مباحث مربوط به صرفه جويي در مصرف انرژي مطابق مبحث شماره 19 مقرات ملي ساختمان ضروري است .

21- تمهيدات لازم در شرايط اقليمي مختلف كشور براي پوشش نهايي جهت مقابله در محيطهاي خورنده و نيز استفاده از فولاد گالوانيزه در اين محيط ها و رعايت الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ملي ساختمان الزامي است.

22- در مناطقي كه در معرض خطر حمله حشرات موذي، مانند موريانه، قرار دارند لازم است تمهيدات لازم براي محافظت از لايه پلي استايرن به عمل آيد.

23- در تمامي مراحل توليد و اجراء مسووليت نظارت عاليه و كنترل كيفي بر عهده شركت متقاضي ميباشد .

24- رعايت كليه مباحث مقررات ملي ساختمان و آيين نامه هاي ملي در استفاده از اين سيستم الزامي است.

25- توجيه اقتصادي طرح از وظايف مركز تحقيقات ساختمان و مسكن نبوده و صرفاً به عهده شركت متقاضي است.

26- اخذ گواهينامه فني براي محصولات توليدي، پس از راه اندازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است

روش اجراي ساختمان هاي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار پليمري ( RBS)

اين سيستم، يك روش براي اجراي ساختمانهاي بتن مسلح درجا از نوع ديوار باربر با استفاده از قالب هاي ماندگار مسطح پليمري است. اين قالب هاي پليمري داراي طولي در حدود 15و  25 سانتيمتر و ارتفاعي برابر ارتفاع طبقه بوده و بسته به نياز داراي ضخامت هاي مختلفي مي باشند. از كنار هم قرار دادن قالب هاي مذكور به صورت كشويي، يك قالب پيوسته براي ديوار بتني شكل ميگيرد. اين قالبها سبك بوده و قابليت حمل و نقل و نصب سريع در اجرا را دارا ميباشند. در يك نوع از اين قالب ها، يك لايه ايزولاسيون پلي اورتان نيز تعبيه شده است. اين قالب هاي پليمري به عنوان سطح تمام شده داخلي يا خارجي نيز ميتواند مورد استفاده قرار گيرد . این روش اجرا، در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مورد ارزيابي قرار گرفته و كاربرد آن در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز م يباشد .

الزامات روش اجراي ساختمان هاي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار پليمري (RBS)

 1-سيستم سازه اي حاصل از اين روش اجرا، يك سيستم سازه اي ديوار باربر با ديوارهاي برشي بتن مسلح ميباشد. در صورتي كه در اين سيستم، ضوابط شكل پذيري (متوسط يا زياد) بر اساس استاندارد 2800 ايران و مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان “طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه” رعايت نشود، با استناد به بند -9 2 -5 -2-20 مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ايران، كاربرد اين سيستم صرفاً در مناطق با خطر نسبي كم و متوسط و براي ساختمانهاي داراي اهميت كم و متوسط تا حداكثر ارتفاع 10 متر مجاز ميباشد. بديهي است در صورتي كه ضوابط شكل پذيري تامين شود با رعايت ضوابط مقاومت در برابر حريق، حداكثر ارتفاع ساختمان در كلیه پهنه های لرزه خیزی كشور مطابق استاندارد 2800 ايران، 50 متر از تراز پايه ميباشد

2- ضخامت ديوارهاي سازه اي بتني نبايد از 15 سانتيمتر كمتر باشد .

3- بتن مصرفي در ديوارهاي سازه اي بتني بايد از نوع بتن سازه اي و با حداقل مقاومت 20 مگاپاسكال و حداكثر اندازه اسمي سنگدانه مصرفی 20 میلیمترباشد .

4- بارگذاري ثقلي و لرزه اي اين سيستم، به ترتيب بر اساس مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان “بارهاي وارد بر ساختمان” و استاندارد 2800 صورت گيرد.

5- طراحي سازه اي اين سيستم بر اساس مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان “طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه” و يا آئيننامه 318 ACI صورت گيرد. در محاسبات و طراحي اين سيستم، از اثر و مقاومت قالبهاي پليمري صرفنظر شود .

6-تامین ضوابط ديافراگم صلب و همچنين تامين پیوستگي و يكپارچگی براي کلیه سقف ها در اين سيستم الزامي است .

7- اتصال سقف به ديوار در اين سيستم به صورت پیوسته و يكپارچه طراحي و اجرا شده و ميلگردگذاري لازم بر اين اساس در محل اتصال انجام شود .

8-رعايت الزامات مدرك فني 1223-ESR مربوط به موسسه ES-ICC در خصوص مصالح، اجرا، نصب و … در اين سيستم الزامي است .

9- در خصوص اين سيستم، رعايت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان ايران با عنوان “حفاظت ساختمانها در مقابل حريق” و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربرى و وظيفه عملكردى اجزاى ساختمان الزامى است .

10- در صورت استفاده از قالب ماندگار نوع RBS8 ،محافظت از قالب ماندگار به وسیله پوشش مانع حرارتي مناسب به عمل آید كه این پوشش باید داراي اتصال مكانیكي به سازه باشد پوشش مناسب ميتواند يك تخته گچي با ضخامت حداقل 13 میلیمتر یا پوشش ديگري با مقاومت معادل در برابر دماي بالا باشد . ضمناً در صورت استفاده از اين نوع قالب، عايق بايد از نوع كندسوز و مطابق با مشخصات بند 2.3.3 مدرك ESR-1223  باشد

11-در خصوص اين سيستم، رعايت مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان ايران با عنوان ” صرفهجويي در مصرف انرژي” الزامى است

12- صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات بايد مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان “عايقبندي و تنظيم صدا” تامين شود .

13- ضروري است تمهيدات لازم متناسب با شرايط مختلف اقليمي و محيطهاي خورنده ايران صورت پذيرد .

14-کلیه مصالح و اجزا در این سیستم اعم از معمار ي يا و سازه ای از حیث دوام، زیست محیطی… باید بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايرانو آیین نامه های معتبر بین المللی به كار گرفته شود .

15- توجيه اقتصادي طرح از وظايف مركز تحقيقات ساختمان و مسكن نبوده و صرفاً به عهده شركت متقاضي است .

16- در تمامي مراحل توليد، طراحي و اجرا، مسووليت نظارت عاليه و كنترل كيفي بر عهده شركت متقاضي ميباشد.

17- اخذ گواهينامه فني براي محصولات توليدي، پس از راه اندازي خط توليد كارخانه از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است .

روش اجراي ساختمان هاي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار بلوكي

روش اجراي KBS يكي از انواع شيوه هاي اجراي سيستم ICF ميباشد. سيستم سازه اي حاصل از اين روش اجرا، يك سيستم سازه اي ديوار باربر با ديوارهاي برشي بتن مسلح بوده كه محدوديت هاي آن مطابق استاندارد 2800 ميباشد . در اين روش، قالب هاي عايق ماندگار به صورت پانل هاي مستطيلي در كارخانه توليد و به كارگاه منتقل ميشوند. قابهاي عايق ماندگار KBS متشكل از دو لايه ورق پلي استايرن به ضخامتهاي 5يا  10 سانتيمتر، بسته به محل استفاده، ميباشند. براي اتصال لايه هاي پلي استايرن در ارتفاع از تيوپ هاي پلي پروپيلن كه در فواصل 12.5 سانتيمتري تعبيه شده اند، استفاده ميشود. همچنين براي اتصال لايه هاي پلي استايرن طرفين به يكديگر و تشكيل قالب از رابط هاي پلي پروپيلن و شبكه ميلگرد طولي استفاده ميشود. پس از استقرار قالبها، قسمت مياني آن مطابق محاسبات ميلگردگذاري شده و بتن ريزي ميشود. در زمـان بتن ريزي به منـظور نگه داري قالبها، لازم است در فواصل 1.2 تا 1.75 متري پشت بند اجرا شود. سقف در اين سيستم از نوع دالهاي نيمه پيش ساخته ميباشد، كه پس از استقرار توسط ميلگردهاي تعبيه شده به ديوارها متصل ميشود .با توجه به اينكه مطابق ضوابط فني حداقل ضخامت ديوارهاي بتن مسلح 15 سانتيمتر ميباشد، امكان تامين اين ضخامت و ضخامتهاي بالاتر يكي از مزاياي روش اجراي KBS محسوب مي شود.این روش اجرا، در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مورد ارز يابي قرار گرفته و كاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز  ميباشد

الزامات روش اجراي ساختمان هاي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار بلوكي

1-سيستم سازهاي حاصل از اين روش اجرا، يك سيستم سازه اي ديوار باربر با ديوارهاي برشي بتن مسلح بوده كه محدوديت هاي آن مطابق استاندارد 2800 ميباشد .

2- ضخامت ديوارهاي بتني نبايد از 15 سانتيمتر كمتر باشد.

3- بتن مصرفي بايد از نوع بتن سازه اي و با حداقل مقاومت 20 مگاپاسكال باشد.

4- بارگذاري ثقلي و لرزه اي اين سيستم، به ترتيب بر اساس مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان “بارهاي وارد بر ساختمان” و استاندارد 2800 صورت گيرد .

5- طراحي سازه اي اين سيستم بر اساس مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان “طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه” صورت گيرد .

6- در حال حاضر تا تهيه و چاپ دستورالعمل طراحي و اجراي سيستم هاي قالب عايق ماندگار ديواري (ICF) ،رعايت ضوابط اعلام شده در نشريه شماره گ- 493 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن هم الزامي است .

7-تامین ضوابط ديافراگم صلب و همچنين تامين يكپارچگي براي کلیه سقفها الزامي است .

8- اتصال سقف به ديوار به صورت يكپارچه طراحي و اجرا شده و ميلگردگذاري لازم بر اين اساس در محل اتصال انجام شود .

9- پلي استايرن مورد استفاده بايد از نوع منبسط شونده كندسوز يا خود خاموش شو مطابق با استانداردهاي بین المللي باشد.

10- در خصوص اين سيستم، رعايت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان ايران با عنوان “حفاظت ساختمانها در مقابل حريق” و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربرى و وظيفه عملكردى اجزاى ساختمان الزامى است .

11- محافظت از بلوك پلي استايرن به وسیله پوشش مانع حرارتي مناسب به عمل آید كه این پوشش باید داراي اتصال مكانیكي به سازه باشد. پوشش مناسب ميتواند يك تخته گچي با ضخامت حداقل 12.5 ميليمتر یا پوشش ديگري با مقاومت معادل در برابر دماي بالا باشد.

12- فوم پلي استايرن باید در مرز سقف/كف هر طبقه و در مرز دیوار جدا كننده بین دو واحد مستقل قطع گردد (هر دو طرف داخلي و بيروني )و برای تامین مقاومت لازم از مسدود كننده آتش استفاده شود

13- در خصوص اين سيستم، رعايت مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان ايران با عنوان ” صرفه جويي در مصرف انرژي” الزامى است .

14- صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات بايد مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان “عايق بندي و تنظيم صدا” تا مين شود.

15- لازم است تمهيدات لازم متناسب با شرايط مختلف اقليمي و محيط هاي خورنده ايران صورت پذيرد .

16- کلیه مصالح و اجزا در این سیستم اعم از معماري و يا سازه از حیث دوام، زیست محیطی،… باید بر مبناي مقررات ملی ساختمان ايران و یا آیین نامه های معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تایید به كار گرفته شود.

17- اخذ گواهينامه فني براي محصولات توليدي پس از راه اندازي خط توليد كارخانه از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است .

روش اجراي ساختمان هاي بتن مسلح ديوار باربر با قالب هاي عايق ماندگار بلوكي پلي استايرن و نئوپور

روش اجراي ساختمانهاي بتن مسلح ديوار باربر با قالبهاي عايق ماندگار بلوكي نئوپور و پلي استايرن يكي از انواع شيوه هاي اجراي سيستم ICF ميباشد. سيستم سازه اي حاصل از اين روش اجرا، به عنوان سيستم سازه اي ديوار باربر با ديوارهاي برشي بتن مسلح محسوب ميشود. در صورتيكه ضوابط شكل پذيري بر اساس آئين نامه 2800 و مبحث نهم مقررات ملي ايران رعايت نشود، با استناد به بند -9 2-5 -2-20 مبحث نهم مقررات ملي ايران، كاربرد اين سيستم صرفاً در مناطق با خطر نسبي كم و متوسط و براي ساختمان هاي داراي اهميت كم و متوسط تا حداكثر ارتفاع 10 متر مجاز ميباشد. بديهي است در صورتيكه ضوابط شكل پذيري رعايت شود، ضمن رعايت ضوابط مقاومت در برابر حريق، حداكثر ارتفاع ساختمان براساس ضوابط آئين نامه 2800 ايران، 50 متر از تراز پايه ميباشد. در اين سيستم از قالبهاي عايق ماندگار بلوكي استفاده ميشود. اين بلوک ها در ابعاد و ضـخامتهاي مخـتلف با اسـتفاده از پلي استايرن منبسط شونده كندسوز و نئوپور توليد مي شوند. براي اتصال طرفين قالب از رابط هاي فلزي استفاده ميشود. اتصال اين بلوكها در ارتفاع و در طول با استـفاده از كام و زبانه تعبيه شده در بلوكها انـجام مي شود. در زمان بتن ريزي به منظور نگهداري قالب ها و ايجاد داربست براي اجراي طبقات بالاتر، لازم است در فواصل مناسب پشتبند اجرا شود. این روش اجرا، در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مورد ارز يابي قرار گرفته و كاربرد آن در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز ميباشد.

الزامات روش اجراي ساختمان هاي بتن مسلح ديوار باربر با قالب هاي عايق ماندگار بلوكي پلي استايرن و نئوپور

1-سيستم سازه اي حاصل از اين روش اجرا، به عنوان سيستم سازه اي ديوار باربر با ديوارهاي برشي بتن مسلح محسوب ميشود. در صورتيكه ضوابط شكل پذيري بر اساس آئين نامه 2800 و مبحث نهم مقررات ملي ايران رعايت نشود، با استناد به بند -9 2-5 -2-20 مبحث نهم مقررات ملي ايران، كاربرد اين سيستم صرفاً در مناطق با خطر نسبي كم و متوسط و براي ساختمانهاي داراي اهميت كم و متوسط تا حداكثر ارتفاع10 متر مجاز ميباشد. بديهي است در صورتيكه ضوابط شكل پذيري رعايت شود، ضمن رعايت ضوابط مقاومت در برابر حريق، حداكثر ارتفاع ساختمان براساس ضوابط آئين نامه 2800 ايران، 50 متر از تراز پايه ميباشد.

2- بارگذاري ثقلي و لرزه اي سيستم سازه اي حاصل از اين روش، بايد به ترتيب بر اساس آخرين ويرايش هاي مبحث ششم مقررات ملي ساختمان و استاندارد 2800 ايران صورت گيرد.

3- طرح سازه اي سيستم حاصل از اين روش، بايد بر اساس مبحث نهم مقررات ملي ساختمان يا آئين نامه 05-318 ACI و ويرايش هاي بعد از آن صورت گيرد.

4- ضخامت مفيد ديواره هاي بتني نبايد از 15 سانتيمتر كمتر باشد.

5-بتن مصرفي بايد از نوع بتن سازه اي و با حداقل مقاومت MPa 20 و حداكثر اندازه اسمي سنگدانه مصرفي، 20 ميليمتر باشد. .

6- مشخصات كليه مصالح مصرفي مربوط به اجزاء قالب بندي ماندگار، بايد مطابق با استانداردهاي بين المللي معتبر و اسناد ارائه شده باشد. مشخصات ساير مصالح مصرفي نيز بايد مطابق استانداردها و آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي باشد. .

7- مقاومت سيستم در برابر آتش (كه وابسته به نوع و جزئيات ديوار است)، بايد مطابق با الزامات مبحث سوم مقررات ملي ساختمان و آيين نامه 444 مركز تأمين شود. مدرك ارائه شده توسط متقاضي معرف سيستمي با مقاومت 90 دقيقه در برابر آتش است كه براي ساختمانهاي بلند كافي نيست. براي مقاومتهاي بالاتر به ضخامتهاي بيشتر ديوار بتني نياز ميباشد. 8- پلي استايرن بايد از نوع كندسوز (خود خاموش شو) باشد (توجه: اصولاً استفاده از پلي استايرن منبسط شده معمولي در ساختمان مجاز نيست و حتماً هميشه فقط بايد از نوع خود خاموش شو استفاده شود).

9- پلي استايرن مورد استفاده بايد مطابق با استانداردهاي معتبر بين المللي و داراي گواهينامه فني از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن باشد..

10- محافظت از بلوك پلي استايرن بايد به وسيله پوشش و مانع حرارتي مناسب صورت گيرد. به عنوان مثال، ميتوان از يك اندود يا تخته گچي حدود 13 ميليمتر يا ساير مصالح كه از نظر مقاومت در برابر دماي بالا، معادل آن باشد، استفاده نمود. پوشش محافظت كننده بايد داراي اتصال مكانيكي به سازه باشد و چسباندن آن به پلي استايرن به تنهايي قابل قبول نيست. (توجه: در مدرك Haus Thermo/ 0310/08 IAB به پوشش هاي تائيد شده براي اين كار اشاره شده است كه متقاضي ميتواند مشخصات آنها را از توليدكننده اصلي تهيه نمايد).

12-لايه پلي استايرن بين واحدهاي مستقل، نبايد امتداد داشته باشد و حتماً بايد به وسيله مصالح غير قابل سوختن با مقاومت كافي در برابر آتش قطع شود.

13- لايه پلي استايرن بايد در محل سيستم كف/سقف قطع شده، بين طبقات امتداد نداشته باشد. از جمله هرگونه امتداد عمودي لايه پلي استايرن در ديوارهاي خارجي، شفت هاي پلكان، آسانسور و نظاير آنها باير محل كف/سقف قطع شود .

14- چنانچه هرگونه سوراخ يا گشودگي در ديوارهاي با مقاومت الزامي در برابر آتش ايجاد شود (مثلاً براي عبور تأسيسات)، گشودگي بايد به نحو مناسب، آتش بندي شود، به گونه اي كه درجه مقاومت در برابر آتش ديوار كاهش نيافته و ضمناً لايه پلي استايرن منبسط شده در برابر آتش كماكان محافظت شود.

15- در مناطقي كه در معرض خطر حمله حشرات موذي، مانند موريانه، قرار دارند لازم است تمهيدات لازم براي محافظت از لايه پلي استايرن به عمل آيد.

16- تمهيدات لازم در شرايط اقليمي مختلف كشور براي پوشش نهايي جهت مقابله در محيط هاي خورنده و نيز استفاده از فولاد گالوانيزه در اين محيط ها و رعايت الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ملي ساختمان الزامي است.

17- کلیه مصالح و اجزا در این سیستم اعم از معمار ي يا و سازه ای از حیث دوام، زیست محیطی… باید بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران و آیین نامه های معتبر بین المللی به كار گرفته شود

18- در خصوص اين سيستم، رعايت مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان ايران با عنوان ” صرفه جويي در مصرف انرژي” الزامى است.

19- صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات بايد مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان “عايق بندي و تنظيم صدا” تا مين شود.

20-كليه مقررات ساختماني و مقررات محافظت در برابر آتش بايد به تناسب و بر اساس مقررات موجود در كشور رعايت شود.

21- در تمامي مراحل توليد، طراحي و اجراء مسووليت نظارت عاليه و كنترل كيفي بر عهده شركت متقاضي ميباشد.

22- توجيه اقتصادي طرح از وظايف مركز تحقيقات ساختمان و مسكن نبوده و صرفاً به عهده شركت متقاضي است.

23- رعايت كليه مباحث مقررات ملي ساختمان و آيين نامه هاي ملي در استفاده از اين سيستم الزامي است.

24- اخذ گواهينامه فني براي محصولات توليدي، پس از راه اندازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

روش اجراي ساختمان هاي بتن مسلح با قالب هاي عايق ماندگار از جنس صفحات سيماني حاوي تراشه هاي چوب (صفحات چوب سيماني)

اجراي ساختمان هاي بتن مسلح با قالبهاي عايق ماندگار جزء سيستم هاي متداول در كشور است. هرچند بهره گيري از اين سيستم باعث افزايش سرعت ساخت و كاهش حجم عمليات قالب بندي ميشود، وليكن بنا به نوع قالب انتخابي اجراي نما همچنان به عنوان يك روند زمانبر محسوب مي شود. تخته هاي سيماني از جمله پوشش هاي ديواري هستند كه مورد تائيد مركز بوده و امكان استفاده از آنها در حيطه الزامات مربوطه مجاز شناخته شده است. استفاده از اين تخته ها به عنوان قالب هاي ماندگار، با توجه به مقاومت و دوام آنها ميتواند راه حل مناسبي براي رفع مشكل نماسازي باشد. بدين منظور، روش اجراي ساختمان هاي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار، با قالب هائي از جنس صفحات سيماني در اين مركز بررسي و مورد تائيد قرار گرفت. نكته ديگري كه در خصوص اين روش اجرائي حائز اهميت است اين است كه امكان تهيه يك ديوار باربر با مقطع يكپارچه مستطيلي (و نه بصورت مجوف، همانند روش هاي قالب عايق اندگار بلوكي و پانلي) را فراهم ميسازد. تنها محدوديت اين روش اين است كه نياز به دقت بالا در هنگام قالب بندي دارد تا از به وجود آمدن هرگونه بار اضافي كه بيش از توان بيشينه صفحات باشد، جلوگيري به عمل آورد.

الزامات روش اجراي ساختمان هاي بتن مسلح با قالب هاي عايق ماندگار از جنس صفحات سيماني حاوي تراشه هاي چوب (صفحات چوب سيماني)

1-سيستم سازهاي حاصل از اين روش اجرا، به عنوان سيستم سازه اي ديوار باربر با ديوارهاي برشي بتني مسلح محسوب ميشود. در صورتيكه ضوابط شكلپذيري بر اساس آئين نامه 2800 و مبحث نهم مقررات ملي ايران رعايت نشود و با استناد به بند -9 2 -5 -2-20 مبحث نهم مقررات ملي ايران، كاربرد اين سيستم صرفاً در مناطق با خطر نسبي كم و متوسط و براي ساختمان هاي داراي اهميت كم و متوسط تا حداكثر ارتفاع 10 متر مجاز ميباشد. بديهي است در صورتيكه ضوابط شكل پذيري رعايت شود، ضمن رعايت ضوابط مقاومت در برابر حريق، حداكثر ارتفاع ساختمان براساس ضوابط آئين نامه 2800 ايران، 50 متر از تراز پايه ميباشد. .

2- بارگذاري ثقلي و لرزه اي سيستم سازهاي حاصل از اين روش، به ترتيب بر اساس آخرين ويرايشهاي مبحث ششم مقررات ملي ساختمان و استاندارد 2800 ايران صورت گيرد.

3-طرح سازهاي سيستم حاصل از اين روش، بايد بر اساس مبحث نهم مقررات ملي ساختمان يا آئين نامه 05-318 ACI و ويرايش هاي بعد از آن صورت گيرد.

4- ضخامت ديواره هاي بتني نبايد از 15 سانتيمتر كمتر باشد .

5- بتن مصرفي بايد از نوع بتن سازه اي و با حداقل مقاومت MPa 20 و حداكثر اندازه اسمي سنگدانه مصرفي، 20 ميليمتر باشد.

6- مشخصات كليه مصالح مصرفي مربوط به اجزاء قالب بندي ماندگار، بايد مطابق با استانداردهاي بين المللي معتبر و اسناد ارائه شده باشد. مشخصات ساير مصالح مصرفي نيز بايد مطابق استانداردها و آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي باشد. .

7- بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده، رعايت ضوابط زير براي صفحات سيماني حاوي تراشه هاي چوب الزامي است

8- رعايت الزامات زيست محيطي در مواد و مصالح به كار برده شده در اين محصول الزامي است.

روش اجراي ساختمان هاي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار از جنس بلوك هاي چوبي – سيماني

سيستم ساختماني ديوار باربر بتن مسلح در زمره سيستم هاي ساختماني مندرج در آئين نامه 2800 ايران است كه روش هاي مختلفي براي اجراي آن وجود دارد. يكي از اين شيوه هاي اجرا، سيستم قالبهاي عايق ماندگار است كه قبلاً نيز به عنوان شيوه هاي اجراي مورد تائيد معرفي شده است. تفاوت شيوه هاي مختلف اجرائي موجود، در انتخاب قالب هاست. تجربه استفاده از انواع مرسوم قالب هاي پلياستايرني و پليمري در كشور وجود دارد وليكن بلوك هاي چوب-سيماني كه پيشتر براي توليد ديوارهاي غيرباربر مورد تائيد قرار گرفته است، با توجه به عملكرد مطلوب در زمينه هاي انرژي، حريق و آكوستيك، گزينه مطلوبي براي بهره گيري به عنوان قالب عايق ماندگار به شمار ميرود. لذا با بررسي هاي به عمل آمده در زمينه رفتار اين قالب ها و همخواني آن با روند اجراي ساختمان هاي با سيستم ديوار باربر، روش اجراي سازه هاي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار از جنس اين بلوك ها به تائيد مركز رسيد.

الزامات روش اجراي ساختمان هاي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار از جنس بلوك هاي چوبي – سيماني

1- سيستم سازه اي حاصل از اين روش اجرا (بدون اجراي ستونهاي بتني)، به عنوان سيستم سازه اي ديوار باربر با ديوارهاي برشي بتني مسلح محسوب ميشود و در صورت رعايت ضوابط شكل پذيري و ضوابط مقاومت در برابر حريق، حداكثر ارتفاع ساختمان با اين روش اجرا به 3 طبقه محدود مي شود .

2-در صورتيكه ضوابط شكل پذيري بر اساس آئين نامه 2800 و مبحث نهم مقررات ملي ايران رعايت نشود و با استناد به بند 2 -5-2-20 -9 مبحث نهم مقررات ملي ايران، كاربرد اين سيستم صرفاً در مناطق با خطر نسبي كم و متوسط و براي ساختمانهاي داراي اهميت كم و متوسط تا حداكثر ارتفاع 10 متر مجاز ميباشد .

3- با توجه به اينكه اين شيوه اجرا، امكان استفاده از ستون هاي بتني در ديوارها را ميسر ميسازد و موجب تغيير در سيستم سازهاي حاصله و ويژگي ها و عملكرد آن ميشود، لذا پس از بررسي مدارك ارائه شده در خصوص عملكرد لرزه اي ساختمان هاي بلندمرتبه يا ميان مرتبه ساخته شده با اين روش اجرا (با و بدون ستون هاي بتني)، امكان رفع محدوديت در تعداد طبقات مجاز وجود دارد .

4- بارگذاري ثقلي و لرزه اي سيستم سازهاي حاصل از اين روش، به ترتيب بر اساس آخرين ويرايش هاي مبحث ششم مقررات ملي ساختمان و استاندارد 2800 ايران صورت گيرد .

5- طرح سازه اي سيستم حاصل از اين روش، بايد بر اساس مبحث نهم مقررات ملي ساختمان يا آئين نامه 05-ACI318 و ويرايش هاي بعد از آن صورت گيرد .

6- ضخامت ديواره هاي بتني نبايد از 15 سانتيمتر كمتر باشد.

7-بتن مصرفي بايد از نوع بتن سازه اي و با حداقل مقاومت MPa 20 و حداكثر اندازه اسمي سنگدانه مصرفي، 20 ميليمتر باشد .

8- در اين محصول ضروري است تا مشخصات، الزامات و جزئيات اجرايي مندرج در تاييديه فني اروپايي 0023/ETA08 رعايت شود

9-تامين ضوابط ديافراگم صلب و همچنين تامين يكپارچگي براي كليه سقفها الزامي است .

10-اتصال سقف به ديوار به صورت يكپارچه طراحي و اجرا شده و ميلگردگذاري لازم بر اين اساس در محل اتصال انجام شود .

11- رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي اجزاء ساختماني الزامي است .

12- صدابندي هوابرد جداكنند ه هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان ميبايست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان عايق بندي و تنظيم صدا تامين شود

13- الزامات مربوط به انرژي بايد مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان صرفه جويي در مصرف انرژي رعايت شود .

14- مشخصات كليه مصالح مصرفي مربوط به اجزاء قالب بندي ماندگار، بايد مطابق با استانداردهاي بين المللي معتبر و اسناد ارائه شده باشد. مشخصات ساير مصالح مصرفي نيز بايد مطابق استانداردها و آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي باشد .

15- اخذ گواهينامه فني براي محصول توليدي، پس از راه اندازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

نوشتن دیدگاه