سیستم نوین سازه ای-قالب عایق ماندگار ICF

 ICF یک سیستم قالب بندی برای سازه های بتن آرمه صفحه ای است که قالب ها به طور دائمی در محل باقی می ماند. این قالب ها در جنس ابعاد مختلفی تولید می شوند. مزیت عمده این سیستم افزایش سرعت اجرا و مشکل عمد آن […]