در مقاله پیش رو به ضوابط مربوط سیستم قاب سبک فولادی (LSF)  می پردازیم. آنچه خواهید خواند:

  • سیستم ساختمانی قاب‌های سبک فولادی سردنورد شده(LSF)  به شیوه اجرای طبقه‌ای
  • سیستم ساختمانی LSF به شیوه اجرای دیوارهای یکپارچه
  • سیستم قاب ‌خمشی یک طبقه با مقاطع سبک فولادی سردنورد شده

سيستم ساختماني قاب هاي سر نورد شده (LSF)به شيوه اجراي طبقه اي

ساختمان هاي پيش ساخته فولادي سبك ( Weight Light Frame Steel ) موسوم به LSF به صورت اجراي خشك و عمدتاً با استفاده از اتصالات پيچي و به روش توليد صنعتي بكار گرفته ميشوند. اين ساختمان ها از سه جزء اصلي شامل ورق هاي فولادي سرد نورد شده جهت تامين سازه، صفحات تخته گچي بعنوان پوشش رويه دروني و لايه عايق حرارتي و صوتي، تشكيل ميشوند. كاربرد اين ساختمان ها به عنوان يك سيستم سازه اي مستقل، اكثراً در انبوه سازي ساختمان هاي دو طبقه، دفاتر و ساختمان هاي تجاري كوچك، واحدهاي صنعتي و سالن هاي ورزشي در يك طبقه ميباشد. به نظر ميرسد اين سيستم سازهاي توانائي تركيب شدن با سيستم هاي سازه اي ديگر، همانند ديوارهاي بتن آرمه سازهاي را نيز دارا ميباشد و ميتواند در ساخت ساختمان هاي كوتاه مرتبه به صورت سيستم سازه اي مختلط بكار گرفته شود. جهت ساخت مقاطع سرد نورد شده مطابق آيين نامه هاي مربوط به اين سازه ها، استفاده از اشكال مختلف مجاز ميباشد. اين مقاطع معمولاً داراي ابعاد متنوع و محدوده تغييرات ضخامتي بين 0.6 الي 2.5 ميليمتر ميباشند. اتصال سازه LSF به شالوده به واسطه يك كلاف افقي با مقطع C شكل صورت ميگيرد. اجزاء قائم اين سيستم به عنوان عضو باربر ستوني در بارهاي ثقلي عمل مينمايند، برخي از اين اعضا كه دردهانه مهاربندي جانبي سازه قرار ميگيرند علاوه بر بار ثقلي، متحمل نيروهاي ناشي از بارهاي جانبي نيز ميشوند، اين اعضا تحت نام وادار (Stud )در اين سيستم معرفي ميشوند. سقف سازه اين ساختمان ها متشكل از تيرچه هاي فلزي سرد نورد شده بوده كه فواصل تيرچه ها با توجه به ميزان ظرفيت باربري عضو و ابعاد قطعات پوشش سقف كه ميتواند تخته هاي چوبي، سيماني و يا دال بتن آرمه باشد تعيين ميشود. تيرها و تيرچه ها عمدتاً داراي مقاطع با اشكال C يا Z ميباشند، پوشش سقف با دال بتن آرمه، در صورت تامين يكپارچگي لازم بين بتن و پروفيل فولادي تيرچه، ميتواند بعنوان يك سقف مركب بتني فلزي طراحي شود. در ساختمان هاي LSF ،به منظور باربري جانبي سازه در دو امتداد اصلي متعامد، از دهانه هاي باربر جانبي استفاده ميشود كه تحت عنوان Load Wall Bearing ناميده ميشود. دهانه هاي باربر به چهار روش ايجاد ميشود كه عبارتند از: سيستم دهانه هاي مهاربندي شده با اعضاي قطري، سيستم ديوار برشي با ورق فولادي نازك، سيستم ديوار باربر با پوشش هايOSB ،سيستم ديوار برشي بتن آرمه. در حال حاضر در كشور ايران استفاده از سيستم دهانه هاي مهاربندي شده با اعضاي قطري براي ساختمان هاي تا دو طبقه مسكوني و سيستم باربر جانبي ديوار برشي بتن آرمه براي ساختمان هاي تا پنج طبقه مجاز ميباشد. عملكرد صوتي ديوارها و سقف هاي ساخته شده با اين سيستم در صورت رعايت تمهيدات لازم به راحتي پاسخگوي انتظارات تعيين شده در مقررات ملي ساختمان ميباشد. پروفيل هاي سرد نورد شده مقاومت كمي در برابر حريق دارند و بايد به خوبي محافظت شوند. يكي از دلايل كاربرد گچ به عنوان پوشش داخلي اين سيستم ها، دستيابي به اين هدف است. از عمده مزاياي ساختمان هاي سبك فولادي (LSF )،كاهش جرم ساختمان ميباشد كه تاثير فراواني در جهت كاهش هزينه هاي ناشي از مصالح، نيروي انساني و نيز زمان احداث پروژه ها خواهد داشت. به كارگيري اين سيستم در ساختمان هاي 5 طبقه كشور با رعايت تمهيدات خاصي مقدور بوده است. اين سيستم در زمينه هاي انرژي، حريق، آكوستيك و سازه در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مورد ارزيابي قرار گرفته و كاربرد آن در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز ميباشد.

الزامات سيستم ساختماني قاب هاي سرد نورد شده (LSF )به شيوه اجراي طبقه اي

1 -استفاده از سيستم ساختمان ديوارهاي باربر متشكل از قابهاي سبك فولادي سرد نورد شده (سيستم LSF )تا هنگامي كه آئين نامه طراحي اين ساختمانه ا توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن انتشار نيافته است، تحت شرايط زير مجاز ميباشد.

 الف) سيستم LSF به همراه مهاربند قطري حداكثر تا سه طبقـه يا ارتفاع 10 متر از تراز پايه در تمام مناطق لرزهخيز كشور مجاز بـوده و طـرح لـرزهاي و سـازهاي آن بايـد بـه ترتيـب براسـاس استاندارد 05-ASCE7 و آئيننامه AISI صورت گيرد .

ب) براي ساختمان هاي با شرايط غير از موارد يـاد شـده در بنـد الف تا ارتفاع 15 متر يا 5 طبقه مدارك و مسـتندات مربـوط بـه طراحي و محاسبات پروژه بايـد براسـاس اسـتاندارد وآئـيننامـه ذكـــر شـــده در بنـــد الـــف، انجـــام شـــده و بـــه تائيـــد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن برسد.

2 -كنترل سازه در مقابل بار باد بايد مطابق مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ايران انجام شود

3 -بكارگيري حداكثر دهانه تا 5 متر و حداكثر ارتفاع ناخالص (با احتساب ضخامت سقف) تا 3.6 متر براي هر طبقه در اين سيستم مجاز ميباشد.

 4 -رعايت ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه در طراحي شالوده الزامي است.

5 – لازم است در محل اتصال بين سقف و ديوار به طريق مقتضي درگيري كافي ايجاد شود تا در محل اتصال، ظرفيت انتقال كليه بارهاي ثقلي و جانبي داخل ديافراگم به ديوار ايجاد شود.

6 -اتصال اسكلت به شالوده بايد از طريق ريشه گذاري ميل مهار در شالوده و اتصال آن به ناوداني زيرين يا رانر بوسيله مهره صورت گيرد. ميل مهارها بايد طوري طراحي و محاسبه شود كه در تمام حالت هاي بارگذاري وارد بر سازه، از نظر كشش و برش جوابگو باشند

 7 -اتصال مهاربندي هاي تسمه اي قطري به عناصر متقاطع با آنها در طول مهاربند ضروري است

 8 –مهاربندي هاي تسمه اي قطري در باربري جانبي بايد به عنوان اعضاي صرفاً كششي در تحليل و طراحي در نظر گرفته شوند

9 -لازم است مهاربندي هاي تسمه اي قطري با روش پيش كشيدگي به منظور رفع شل شدگي اوليه نصب شوند

 10 -تامين ضوابط ديافراگم صلب براي كليه سقف ها با توجه به ضوابط موجود در استاندارد 2800 ايران توصيه ميشود. در غير اينصورت سازه و سقف بايد با توجه به ضوابط آئين نامه هاي مربوطه طراحي گردد

 11 -در اين نوع سيستم حداكثر بار مرده و زنده براي سقف ها نبايد به ترتيب از m2/kg 350 و m2/kg 250 تجاوز كند

 12 -كليه اتصالات اعضاي قائم به اعضاي افقي بايد به گونه اي باشند كه مسير انتقال بار قائم به نحو مطمئن در ارتفاع سازه تامين شود

 13 -ضوابط مربوط به اجزاي اتصالي شامل پيچ و مهره، مطابق آئين نامه AISC و استاندارد AISI تامين شود

 14 -در صورت استفاده از اتصالات جوشي در محل كارخانه، رعايت ضوابط و مقررات مربوط به جوشكاري اعضاي سرد

15 -بكار گيري مصالح بنايي در ديوارهاي داخلي و خارجي در دهانه قاب هاي سبك سرد نورد شده مجاز نميباشد. حداكثر وزن متر مربع سطح ديوار تمام شده در جداكننده هاي داخلي نبايد بيشتر از m2/kg 50 و در ديوارهاي خارجي نبايد بيشتر از 100 kg/m2 باشد.

 16 -اتصال ديوارهاي غير باربر و جداكننده ها به سيستم سازهاي بايد به نحوي باشد كه ضمن تحمل بارهاي وارده مانند طوفان، زلزله، ضربه (مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 11272 )و … مشاركتي در سختي جانبي سازه نداشته باشند

17 -رعايت مشخصات فولاد سرد نورد شده براساس استاندارد A653 ASTM و A500 ASTM الزامي است و لازم است تمهيدات و پوشش هاي لازم متناسب با شرايط مختلف اقليمي و محيط هاي خورنده ايران صورت پذيرد.

18 -كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم اعم از معماري و سازهاي از حيث دوام و زيست محيطي بايد بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران و يا آئين نامه هاي معتبر بين المللي بكار گرفته شوند.

19 -الزامات مربوط به انرژي بايد مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان صرفه جويي در مصرف انرژي رعايت شود

 20 -در صورتي كه عايق حرارتي به صورت پر كننده اجرا شود، بايد به نوع و ضخامت عايق حرارتي مورد نياز را تامين نمايد.

21 -به منظور كاهش اثر پل حرارتي، لازم است حد فاصل ستونك ها و اعضاي قائم (Stud )و لايه خارجي جداره با نوعي عايق حرارتي متراكم پر شود

. 22 -لازم است ملاحظات كامل هوابندي در پوسته خارجي ساختمان، بازشوها و همچنين محل نصب اجزاي اتصالي نظير پيچ و مهره با توجه به اقليم مورد نظر و نيز خطر ميعان به عمل آيد

23 -رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان حفاظت ساختمانها در مقابل حريق و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به اجزاي ساختمان در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي ساختماني الزامي است

24 -صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات ميبايست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان عايقبندي و تنظيم صدا تامين شود.

25 -در تمامي مراحل توليد، طراحي و اجرا، مسووليت نظارت عاليه و کنترل كيفي بر عهده شركت متقاضي ميباشد.

26 -اخذ گواهينامه فني براي محصول توليدي، پس از راه اندازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

سیستم ساختمانی LSF به شیوه اجرای دیوارهای یکپارچه

قاب هاي فولادي سردنوردشده در زمره سيستم هاي ساختماني نوين و سبكي است كه به تازگي وارد ساخت و ساز كشور شده است. اين سيستم با توجه به سبكي المان هاي باربر با اقبال زيادي مواجه شده است و به دو روش كلي طبقه اي (Framing Platform ) و ديوارهاي يكپارچه (Framing Balloon ) تقسيم ميشود. در روش متداول طبقه اي، استادهاي ديوار، توسط ديافراگم سقف قطع شده و طبقات مجزا از يكديگر اجرا ميشوند. برخلاف روش طبقه اي كه قطعات تشكيل دهنده ساختمان، متشكل از استادها و رانرها، به صورت پانلهاي پيش ساخته به محل كارگاه منتقل شده و در كنار هم و در ارتفاع سوار مي شوند، در روش اجراي يكپارچه كه روش قديميتري ست، استادها كه عناصر باربر قائم اين سيستم مي باشند به صورت يكسره و بدون قطع در تراز طبقه طراحي و اجرا مي شوند و تيرريزي اسكلت به صورت خورجيني صورت مي گيرد. با توجه به اينكه ماهيت به رهگيري از استادهاي يكسره تامين يكپارچگي در سيستم انتقال نيروي قائم از بالاترين سقف به فونداسيون مي باشد، لازم است كليه اتصالاتي كه در مسير انتقال نيرو قرار دارند به نحو مطلوب و با دقت بالا طراحي و اجرا شود تا انتقال نيرو به طور مناسب انجام شود. همچنين اجراي تيرها به صورت خورجيني نيازمند دقت بالا و توانائي و دانش فني قابل قبولي است، لذا ضمن رعايت كليه ضوابط مربوط به تيرهاي خورجيني، توصيه مي شود تيرهاي لبه به هر نحوي از قرار گرفتن در معرض پيچش دور نگه داشته شوند . با توجه به موارد مطرح شده، اجراي سيستم ساختماني LSF به شيوه اجراي ديوارهاي يكپارچه نيز در حيطه ضوابط و الزامات تدوين شده در اين مركز، در زمره شيوه هاي نوين توليد صنعتي محسوب شده و مورد تائيد اين مركز مي باشد.

الزامات سيستم ساختماني LSF به شيوه اجراي ديوارهاي يكپارچه

1-در مناطق با خطر نسبي كـم، متوسـط و زيـاد (مطـابق آئـين نامـه 2800 ايــران) اســتفاده از ايــن سيســتم ســازه اي بــه عنــوان قــاب ساختماني ساده به همراه ديوار برشي بتن آرمه حـداكثر در پـنج طبقه يا ارتفاع 18 متر از تراز پايه بلامانع است.

 2- بكارگيري اين سيستم در مناطق لرزه خيز با خطـر نسـبي بسـيار زيـاد (مطابق آئين نامه 2800 ايران) مجاز نميباشد.

 3- طراحي اسكلت سازه LSF ميبايست به روش بالون، استفاده از اســتادهاي يكســره و بــدون قطــع در تــراز طبقــه و تيــر ريــزي خورجيني، صورت پذيرد.

 4- سيستم مقاوم در برابر بار جانبي، ديوار برشـي بـتن آرمـه متوسـط ميباشد كه ميبايستي مطابق با ضوابط مبحث نهم مقررات ملـي ساختمان طراحي شود. در صورت نياز به طرح المان هاي مـرزي در ديوار برشي، ميبايستي از نقش استادهاي متصل به دو انتهاي ديوار صرفنظر شود.

5- رعايـــت ضـــوابط فصـــل 21  آئين نامه 05-318 ACI و ويرايش هاي پس از آن براي طراحي ديوارهاي برشي بتن آرمـه الزامي است.

6- كنترل سازه در مقابل باربـاد بـر مبنـاي مقـررات ملـي سـاختمان ايران مبحث ششم و با در نظـر گـرفتن سيسـتم مقـاوم در مقابـل بارجانبي ناشي از زلزله كه در بنـدهاي 2و 1 آورده شـده اسـت انجام گردد.

7- رعايت مشخصات فـولاد سـرد نـورد شـده بـر اسـاس اسـتاندا رد ASTM الزامي است.

8-  طراحي كليـه اجـزاء و اتصـالات بـر اسـاس اسـتاندارد AISI و طرح سازه اي و لرزه اي آن بـر اسـاس آئـين نامـه هـاي ASCE 07-2005 ،2003 IBCو ويــرايش هــاي بعــد از آن انجــام گيرد.

9- كليه اتصالات اعضاء قائم به اعضاء افقي ميبايستي بـه گونـه اي باشند كه يكپارچگي اعضاء در ارتفاع سازه تأمين گردد.

 10- اجراي تيرهاي لبه در محور استادها به گونه اي صورت گيرد كه برون محوري بار به انتهاي استاد اعمال نشود.

11- ضوابط مربوط به اجزاء اتصالي شامل پيچ خودكار، پيچ و مهـره مـــيبايســـتي مطـــابق آئـــين نامـــهAISC و اســـتاندارد AISI تأمين گردد.

  12 -در صــورت اســتفاده از اتصــالات جوشــي، رعايــت ضــوابط و مقررات مربوط بـه جوشـكاري اعضـاء سـرد نـورد شـده مطـابق اســتاندارد AISI و  آئين نامه هــاي AWS و AISC الزامــي است.

  13- سقف سازه اي اين سيستم از نوع سـقف مركـب بـا دال بـتن آرمـه فوقاني به ضخامت حداقل 8 سانتيمتر ميباشد كـه مـي بايسـتي بـر مبناي ضوابط مقاطع مركب مطابق  آئين نامه AISC و دالهـاي بـتن آرمه بر مبناي  آئين نامه ACI تأمين گردد.

 14- لازم است در محل ديوارهاي برشي بين بـتن سـقف و ديـوار بـه طريق مقتضي درگيري كـافي ايجـاد شـود تـا در محـل اتصـال، ظرفيت انتقال كليه بارهاي جانبي داخل ديافراگم ايجاد شود.

  15- تأمين ضوابط ديافراگم صلب براي كليه سقفها الزامي است.

16- بكارگيري حداكثر دهانه 5 متـر و حـداكثر ارتفـاع ناخـالص (بـا احتساب ضخامت سقف) 3.6 متر براي هر طبقه در اين سيستم مجاز ميباشد.

 17- رعايـت محدوديـــت حــداكثر بـــار زنـــده و مـــرده بــه ترتيــب 250 kg/m2 و350 kg/m2 براي سقف ها الزامي است.

  18- بكــارگيري مصــالح بنــائي در ديوارهــاي خــارجي و داخلــي مجــاز نمــيباشــد. حــداكثر وزن متــر مربــع ســطح ديــوار تمــام شــده در 2 جداكننده هـاي داخلـي نبايسـتي بيشـتر از 50kg/m2 و در ديوارهـاي خارجي نبايستي بيشتر از 100 kg/m2 باشد.

19- لازم است تمهيدات لازم جهت عدم مشاركت پانل هـاي غيـر بـاربر و جدا كننده ها در سختي جانبي سازه صورت پذيرد.

 20 -لازم است تمهيدات لازم متناسب بـا شـرايط مختلـف اقليمـي و محيط هاي خورنده ايران صورت پذيرد.

 21 -كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم اعم از معماري و سـازه اي از حيث دوام، خـوردگي، زيسـت محيطـي و غيـره مـي بايسـتي بـر مبناي مقررات ملي ساختمان ايـران و يـا آئـين نامـه هـاي ملـي يـا معتبر بين المللي شناخته شده و مورد تأييد، بكار گرفته شود.

 22- الزامات مربوط به انرژي بايد مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان رعايت گردد.

 23- در صورتي كه عايق حرارتي به صورت پركننده اجرا شود، بايـد نوع و ضخامت عايق، مقاومت حرارتي مورد نياز را تأمين نمايد.

 24- بـه منــظور كاهــش اثـر پـل حرارتـي، لازم اسـت حـد فاصـل ستونک هـا (Stud )و لايـه خـارجي جـداره بـا نـوعي عـايق حرارتي متراكم پر گردد.

25-  لازم است ملاحظات كامل هوابنـدي در جـداره هـاي داخلـي و خارجي، بازشوها و همچنين محل نصب اجزاء اتصالي نظير پـيچ و مهره، با توجه به اقليم مورد نظر و نيز خطر ميعان به عمل آيد.

 26- رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان درخصوص حفاظـت ساختمان ها در مقابل حريـق و همچنـين الزامـات نشـريه شـماره 444 مركـز تحقيقـات سـاختمان و مسـكن مربـوط بـه مقاومـت جـداره هـا در مقابـل حريـق بـا درنظـر گـرفتن ابعـاد سـاختمان، كاربري و وظيفه عملكردي اجزاء ساختماني الزامي است.

  27 -صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحد هاي مستقل و پوسته خارجي سـاختمان و صـدابندي سـقف بـين طبقـات مـي بايسـت مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان تامين گردد.

 28- چنانچه مجموعه ضوابط، دستورالعمل و يا آئين نامه در خصوص اين سيستم توسـط ايـن مركـز انتشـار يابـد، شـركت هـاي توليـد كننده، كارفرمايان، مشاوران و پيمانكـاران ملـزم بـه رعايـت آن ميباشند.

29- اخذ گواهينامه فني براي محصـول توليـدي، پـس از راه انـدازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

سیستم قاب خمشي يك طبقه با مقاطع سبک فولادي سرد نوردشده

سيستم ساختماني قاب خمشي از مقاطع فولادي سرد نورد شده، براي احداث ساختمان هاي مسكوني يك طبقه، در كليه پهنه هاي لرزه خيزي ايران مجاز ميباشد. در اين سازه، سيستم باربر جانبي و ثقلي، از نوع قاب خمشي معمولي بوده و طبق استاندارد ASCE7 ،ضريب رفتار آن براي استفاده از روش تنش مجاز برابر با 5 ميباشد. در اين سيستم كليه مقاطع بكار رفته براي تيرها و ستون از نوع نورد سرد بوده و در اعضاي ستون از مقاطع جعبه اي و در تيرها از مقاطع ناوداني استفاده ميشود. كليه اتصالات جوشي مربوط به ناحيه اتصال خمشي به صورت كارخانه اي اجرا شده و در محل كارگاه، تيرها به ورق هاي صليبي از پيش جوش داده شده به ستون ها، پيج ميشوند . در اين سيستم براي ايجاد اتصال خمشي، ابتدا شيارهاي به روش پلاسما در ناحيه اتصال ستون ايجاد شده و ورقه اي صليبي در شيارها جايگذاري ميشوند. محل اتصال پيچ ها از قبل در ورق ها تعيين شده و سوراخكاري شده است. در مرحله بعد ورق هاي ميانگذر به ستون جوش داده و آماده انتقال به كارگاه ميشوند. از همين روش براي اتصال سخت كننده هاي ته ستون نيز استفاده ميشود. اين سيستم سازه اي در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مورد ارزيابي قرار گرفته و كاربرد آن، در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز ميباشد.

الزامات سيستم قاب خمشي يك طبقه با مقاطع سبك فولادي سرد نوردشده

1- اجراي اين سيستم به عنوان قاب خمشي معمولي متشكل از مقاطع سرد نورد شده در كليه پهنه هاي لرزه خيزي ايران تا حداكثر يك طبقه يا 3.6 متر از تراز پايه، با رعايت الزامات ارائه شده، بلامانع است.

2- ضريب رفتار اين سيستم براي استفاده از استاندارد 2800 در تعيين نيروي زلزله به روش تنش مجاز برابر با 5 ميباشد.

3-  به كارگيري اين سيستم در ساختمان هاي با حداكثر دهانه 6 متر و حداكثر ارتفاع يك طبقه يا 3/6 متر از تراز پايه مجاز ميباشد.

4- لازم است طراحي كليه اجزاء و اتصالات فولادي سرد نورد شده بر اساس استاندارد AISI انجام گيرد.

5- كنترل و طراحي سازه در مقابل بار باد، بايد بر مبناي مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ايران صورت گيرد.

6- با توجه به لزوم استفاده از سقف شيبدار، رعايت محدوديت حداكثر بار مرده سقف برابر با m2/kg 100 الزامي است

7-رعايت ضوابط طراحي اعضاي كششي در طراحي اعضاي ضربدري سقف الزامي ميباشد.

8-رعايت مشخصات فولاد سرد نورد شده بر اساس استاندارد ASTM الزامي است.

9-كليه اتصالات اعضاء قائم به اعضاء افقي ميبايستي به گونه اي باشند كه يكپارچگي اعضاء در ارتفاع سازه تأمين شود.

10- ضوابط مربوط به اجزاء اتصالي شامل پيچ خودكار، پيچ و مهره ميبايستي مطابق آئيننامهAISC و استاندارد AISI تأمين شود.

11-در صورت استفاده از اتصالات جوشي، رعايت ضوابط و مقررات مربوط به جوشكاري اعضاء سرد نورد شده مطابق استاندارد AISI و آئين نامه هاي AWS و AISC الزامي است.

12 -حداكثر وزن متر مربع سطح ديوار تمام شده در ديوارهاي خارجي نبايستي بيشتر از m2/kg 200 باشد.

13-لازم است تمهيدات لازم براي تامين پايداري پانل هاي غير باربر و جدا كننده ها و كاهش تاثير آنها در سختي جانبي سازه صورت پذيرد.

14-لازم است تمهيدات لازم متناسب با شرايط مختلف اقليمي و محيطهاي خورنده ايران صورت پذيرد.

15-كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم اعم از معماري و سازهاي از حيث دوام، خوردگي، زيست محيطي و غيره ميبايستي بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي شناخته شده و مورد تأييد، بكار گرفته شود، در غير اين صورت اخذ تأييديه فني در اين خصوص از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

16- الزامات مربوط به انرژي بايد مطابق مبحث نوزدهم مقرراتملي ساختمان رعايت شود و عايقكاري هاي حرارتي تكميلي در نظر گرفته شود.

 17-در صورتي كه عايق حرارتي به صورت پركننده اجرا شود، بايد نوع و ضخامت عايق، مقاومت حرارتي مورد نياز را تأمين نمايد.

 18-لازم است ملاحظات كامل هوابندي در جداره هاي داخلي و خارجي، بازشوها و همچنين محل نصب اجزاء اتصالي نظير پيچ و مهره، با توجه به اقليم مورد نظر و نيز خطر ميعان به عمل آيد.

19-رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان درخصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حريق با درنظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي اجزاء ساختماني الزامي است.

20-رعايت ضوابط مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان در خصوص صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات الزامي ميباشد.

 21 -اخذ گواهينامه فني براي محصول توليدي، پس از راه اندازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

منبع: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

نوشتن دیدگاه