سرپرست کارگاه ساختمانی به شخص حقیقی گفته میشود که در حین پیاده سازی پروژه های عمرانی، عهده دار تمام برنامه ریزی های لازم برای پروژه است؛ لازم به ذکر است این شخص توسط پیمانکار پروژه برای این سِمت انتخاب میشود.

مطابق ماده 46 شرایط عمومی پیمان در صورتیکه کارگاهی بیش از 15 روز بدون سرپرست باشد یاتعطیل کردن کاربدون اجازه کارفرما، کارفرما می تواند ،پیمان را فسخ نماید.

در هر پروژه عمرانی 4 منبع اصلی و تعیین کننده در پیشبرد پروژه مطرح است. نیروی کار، مصالح، ماشین آلات و بودجه منابع پروژه می باشند که مسئولیت کنترل این منابع برعهده سرپرست کارگاه است. در ادامه به شرح وظایف رئیس کارگاه می پردازیم:

 • همکاری با مدیریت پروژه برای تهیه طرح تاسیسات کارگاهی، خدمات کارگاه، ایمنی و شناخت
 • نظارت بر كليه كارها و كنترل مستقيم و مستمر فعاليتهاي روزانه كارگاه، اعم از كارها و فعاليتهاي اكيپ‌ها و نفرات اجرايي پيمانكاران جزء، اكيپ‌ها و نفرات و كارگران اماني و ساير كاركنان شاغل در كارگاه و همچنين اعلام هشدارها و تذاكر و اخطارهاي بموقع به عوامل و نيروهاي تحت اختيار جهت حفظ كيفيت، سرعت و ايمني كار و كارگاه.
 • پيگيري و انجام اقدامات لازم به منظور تجهيز اوليه كارگاه و استقرار در محل كارگاه جهت فراهم كردن امكان شروع عمليات اجرايي در مدت و مهلت تعيين شده در پيمان.
 • حضور در جلسه تحويل زمين همراه نماينده فني شركت و امضاء صورتجلسه مربوط با توجه به برداشت و كنترل انجام شده در مورد تعداد و مختصات پنچ مارك‌ها و ساير مشخصات ظاهري زمين.
 • بررسي نقشه‌ها و جزييات اجرايي و كنترل ابعاد و اندازه‌هاي مندرج در آنها و اعلام بموقع اشكالات و نواقص احتمالي آن‌ها به نظارت مقيم و دفتر فني شركت و پيگيري لازم بمنظور رفع اشكالات و تكميل اطلاعات مورد نياز جهت فراهم نمودن امكان اجراء بموقع كارها در موعدهاي تعيين شده و با مدت پيمان و تلاش در جهت جلوگيري از بروز تأخيرات غيرمجاز.
 • داشتن آگاهي كافي از شرايط عمومي پيمان و دفترچه فهرست آحاد بهاء منضم به پيمان و ساير مشخصات فني و عمومي مربوط به عمليات موضوع پيمان به منظور رعايت و تأمين حسن انجام كارها در چهارچوب منافع شركت.
 • کنترل پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه و انعکاس موارد متناقض در هر مورد
 • پیش‌بینی و تامین مصالح مورد نیاز پروژه و کنترل میزان مصرف
 • بهره‌گيري و استفاده بهينه از كليه تجهيزات، امكانات و پرسنل موجود در كارگاه، در چهارچوب ضوابط و مقررات شركت و تلاش در زمينه افزايش ميزان بهره‌وري از آنها.
 • تنظیم برنامه عملیات اجرایی کارگاه بر اساس برنامه زمان‌بندی با مدیر پروژه و کنترل توالی و ترتیب کار اجرایی و پایش اجرای واقعی در مقایسه با اجرای فعلی
 • کنترل و نظارت برعملکرد دفتر فنی کارگاه در تهیه گزارش روزانه پیشرفت فیزیکی و حجم عملیات انجام شده و ثبت وقایع کارگاهی
 • کنترل و نظارت برعملکرد دفتر فنی کارگاه در تهیه صورتجلسات کارگاهی و تطابق آن با نقشه‌ها
 • اخذ دستور کار برای کارهای خارج از قرارداد
 • ايجاد و حفظ رابطه حسنه با نظارت مقيم و دستگاه نظارت و همچنين با ساير پرسنل كارگاه در راستاي حفظ منافع شركت
 • آگاهی کافی از قیمت‌های روز مصالح و دستمزدها و هزینه اجرای عملیات موضوع پیمان و برآورد هزینه‌های اجرایی پیش‌بینی شده و پیش بینی نشده ساخت و انطباق آن با هزینه‌های فعلی
 • تعیین صلاحیت پیمانکاران دسته دوم به لحاظ نیروی کار، ساعت کار و تعهدات اجرایی
 • نظارت بر نحوه عملکرد پیمانکاران دسته دوم درباره خرید، توزیع و تحویل مصالح
 • مسئول برقراری ایمنی کارگاه و حافظت فیزیکی از کارگاه و اموال
 • مستندسازی و ارائه گزارش توصیفی در خصوص شرایط اقلیم

نوشتن دیدگاه