آزمون دكتري براساس قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصیلات تكميلي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب مورخ 18/12/1394 مجلس محترم شوراي اسلامی و مصوبات «شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصیلات تكميلي» درقالب دو مرحله (سنجش علمي (آزمون متمركز) و مصاحبه علمي و سنجش عملي و ارزيابي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري) برگزار ميشود.. آزمون دکتري براي ورود به رشته هاي دوره هاي روزانه، شبانه، پيام نور، غيرانتفاعي، پردیس خودگردان ، مشترک دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و همچنين دانشگاه آزاد اسلامي برگزار ميشود.

نحوه پذيرش: براساس قانون «سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصیلات تكميلي در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور» پذيرش دانشجو در مقطع دكتري (PhD.)  شامل دو مرحله است:

الف: آزمون متمركز:

مرحله اول آزمون متمركز است كه توسط سازمان سنجش انجام ميشود و پس از برگزاري آزمون، كارنامه اي شامل: نمرات خام، نمره كل و …. در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت. در واقع در این مرحله داوطلبان متوجه خواهند شد که برای مصاحبه کدام دانشگاه‌ها دعوت شده‌اند. سنجش و پذيرش در مقطع دكتري ناپيوسته، بر حسب هر يك از شيوه هاي: «آموزشي – پژوهشي» و «پژوهش محور» به شرح زير انجام ميشود:

لازم به ذكر است اجراي آزمون متمركز توسط سازمان سنجش آموزش كشور و تخصيص امتياز مربوط به سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري، مصاحبه علمي و …. توسط دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي پذيرنده دانشجو انجام خواهد .شد.

ب:مصاحبه (ارزيابي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري و مصاحبه علمي و سنجش عملي):

دعوت به مصاحبه دکتری بر اساس کسب حدنصاب نمره تراز تعیین‌شده توسط دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد. یعنی اگر داوطلبان بر اساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه دکتری، نمره ترازی بالاتر از حدنصاب مدنظر یک دانشگاه کسب کرده باشند، به مصاحبه آن دانشگاه دعوت خواهند شد.

نمره مصاحبه براساس شيوه نامه ابلاغی كه از سوي سازمان سنجش آموزش كشور به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ارسال ميگردد، صورت خواهد گرفت و دانشگاه ها براي كليه افراد معرفي شده، نمره اي مطابق با شيوه نامه مذكور تعيين و براي گزينش نهايي به اين سازمان ارسال ميكنند.

دانشگاه ها مجاز به برگزاري آزمون كتبي و شفاهي از داوطلبان معرفي شده براي مرحله دوم بوده و نمره آن در مقدار نمره مصاحبه علمي و سنجش عملي لحاظ ميگردد.

 پذيرش نهايي داوطلبان:

پذيرش نهايي از بين داوطلبان براساس نتيجه آزمون متمركز و نتيجه مصاحبه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، بررسي مدارك و يا هر روش ديگر مطابق آيين نامه هاي مربوط، اولويت كدرشته محل هاي انتخابي و ظرفيت اعلام شده و سهميه داوطلب صورت خواهد گرفت. شايان ذكر است گزينش نهايي آزمون براساس معيارهاي فوق انجام خواهد شد.

شرايط عمومي و اختصاصي

 داوطلبان لازم است داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل بوده و از لحاظ مقررات وظيفه عمومي منعي نداشته باشند.

شرايط عمومي:

-اعتقاد به اسلام يا يكي از اديان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

-عدم احراز ملتزم نبودن نسبت به احكام عملي اسلام (انجام دادن واجبات و پرهيز كردن از محرمات(

تبصره: اقليتهاي ديني (اديان رسمي) مندرج در قانون اساسي از اين شرط مستثني هستند، به شرط آنكه متجاهر به نقض احكام اسلامی نباشند

-عدم احراز عناد نسبت به نظام جمهوري اسلامی ايران

-نداشتن سابقه عضويت در ساواك‌ و فراماسونري و اعقاب آنها

-عدم احراز فساد اخالقي و عدم اشتهار به ارتكاب اعمال خالف شئون شغلي و تحصيلي در طول تحصيل يا زمان اشتغال.

شرايط اختصاصي:

داشتن كارشناسي ارشد يا دكتري عمومي يا اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع كارشناسي ارشد يا دكتراي عمومي كه مدرك‌ مذكور مورد تأييد شوراي عالي انقالب فرهنگي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد.

با توجه به اينكه ادامه تحصيل در مقطع دكتري به صورت تمام وقت ميباشد، داوطلبان شاغل در وزارت خانه ها، سازمان ها و نهادهاي دولتي بايد قبل از ثبت نام موافقت محل كار خود را مبني بر ادامه تحصيل دريافت و آن را نزد خود نگه دارند .

گرایش های رشته مهندسی عمران

منابع آزمون دکتری– گروه آزمایشی فنی و مهندسی

در این آزمون ضرایب دروس عمومی مانند استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی یک و ضرایب دروس اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد چهار  می باشد. 

منابع آزمون عمران-سازه:

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی(مقاومت مصالح-تحلیل سازه) و کارشناسی ارشد(دینامیک خاک-دینامیک سازه)-زبان عمومی- استعداد تحصیلی

منابع آزمون عمران – زلزله:

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی(مقاومت مصالح-تحلیل سازه) و کارشناسی ارشد(تئوری الاستیسیته-دینامیک سازه)-زبان عمومی- استعداد تحصیلی

منابع آزمون عمران – ژئوتکنیک:

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی(مقاومت مصالح-تحلیل سازه) و کارشناسی ارشد(دینامیک خاک- مهندسی پی پیشرفته)-زبان عمومی- استعداد تحصیلی

منابع آزمون عمران – راه و ترابری:

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی(مقاومت مصالح-تحلیل سازه) و کارشناسی ارشد(مهندسی ترافیک پیشرفته- تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته)-زبان عمومی- استعداد تحصیلی

منابع آزمون عمران – مدیریت منابع آب:

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی(مقاومت مصالح-تحلیل سازه) و کارشناسی ارشد(آب های زیرزمینی پیشرفته- هیدرولوژی مهندسی پیشرفته)-زبان عمومی- استعداد تحصیلی

منابع آزمون عمران – مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی:

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی(مقاومت مصالح-تحلیل سازه) و کارشناسی ارشد(مبانی هیدرولیک دریا – اصول طراحی سازه های (متعارف) دریایی )-زبان عمومی- استعداد تحصیلی

منابع آزمون عمران – حمل و نقل:

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی(مقاومت مصالح-تحلیل سازه) و کارشناسی ارشد(مهندسی ترافیک پیشرفته- برنامه ریزی حمل و نقل)-زبان عمومی- استعداد تحصیلی

منابع آزمون عمران – مدیریت پروژه و ساخت:

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی(مقاومت مصالح-تحلیل سازه) و کارشناسی ارشد(برنامه ریزی کنترل پروژه-روش های ساخت)-زبان عمومی- استعداد تحصیلی

منابع آزمون عمران-مهندسی محیط زیست:

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی(مقاومت مصالح-تحلیل سازه) و کارشناسی ارشد(اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب- مبانی انتقال، انتشار و مدل سازی آلاینده ها)-زبان عمومی- استعداد تحصیلی

نمونه سوالات آزمون:

یکی از گام های مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، مطالعه و تسلط بر سؤالات مطرح شده در دوره های قبل است. سؤالات آزمون دکتری مهندسی عمران تعدادی از گرایش ها در سال‌های گذشته از طریق لینک‌ زیر قابل دریافت است:

نمونه سوالات ادوار گذشته آزمون دکتری

نوشتن دیدگاه