سازمان برنامه و بودجه کشور نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شكل) را تحت نشریه 292-1 منتشر نموده است.

كانال پوشيده شده اي كه از آن براي عبور جريان آب از زير يك خاكريز (جاده، راه آهن و…) از يك طرف به طرف ديگر استفاده ميشود آبرو (Culvert )اطلاق ميشود.
براساس آيين نامه طرح هندسي راه هاي ايران (نشريه شماره 415 )و همچنين مراجع معتبر بين المللي دهانه (مجموع دهانه) آبرو به 6 متر محدود شده است. به دهانه بزرگتر از 6 متر يا مجموع دهانه بزرگتر از 6 متر پل (Bridge )اطلاق مي شود. توصيه ميشود آبروها به صورت زيرخاكي طرح و اجرا شوند. براساس ضوابط آيين نامه طرح پلهاي راه و راه آهن در برابر زلزله (نشريه شماره 463 )براي آبروهاي زيرخاكي، طرح لرزه اي ضرورتي ندارد. آبروها معمولا به شكل دالي، طاقي، جعبه اي، لوله و بيضوي مورد استفاده قرار ميگيرند.

با توجه به اينكه مسئوليت طرح پل و آبرو با مهندس مشاور است لذا ضرورت دارد مهندس مشاور قبل از استفاده از نقشه ها كنترل هاي لازم بر روي نقشه و محاسبات فني انجام دهد. شرايط فرض شده مندرج در بخش توضيحات كلي و عمومي را با شرايط محلي تطبيق داده و در صورت تاييد نسبت به بكارگيري آن اقدام كند.

🔗دانلود فایل PDF نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر

🔗دانلود فایل اتوکد نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر

نوشتن دیدگاه