برای پرداخت مابه التفاوت نرخ سيمان و فولاد، برای پيمان های فاقد تعديل آحادبها كه براساس ضوابط و بخشنامه های اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع (باشماره 100/6405 مورخ 1389/02/04) و بخشنامه انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا (با شماره  100/142825 مورخ 1385/08/24) استفاده می شود. برای دانلود از لینک های زیر استفاده کنید:

نرخ فولاد و سیمان نیمه اول سال 1399

نرخ فولاد و سیمان نیمه دوم سال 1399

نوشتن دیدگاه