منظور از عیار بتن مقدار سیمان مصرفی بر حسب کیلوگرم در مترمکعب بتن می باشد. عیار بتن با مقاومت نهایی آن رابطه ی مستقیم دارد. با توجه به روابط تجربی می توان مقدار سیمان مصرفی برای رسیدن به مقاومت مشخص را تعیین کرد علاوه بر این رایج است که بتن را بر حسب عیار سیمان مصرفی نامگذاری می کنند.

مقاومت فشاري مشخصه بتن، مقاومتي است كه در تحليل و طراحي سازه از آن استفاده ميشود. اين مقاومت از نظر آماري مقاومتي است كه حدود 10 درصد مقاومت هاي اندازه گيري شده بتن، روي نمونه هاي عمل آوري شده در شرايط استاندارد، از آن كمتر ميباشد. رده بندي بتن بر اساس مقاومت مشخصه 28 روزه بتن تعريف ميشود. اين رده بندي به ترتيب زير ميباشد:

C10, C12, C16, C20, C25, C30, C35, C40, C45, C50, C55, C60, C65, C70

اعداد بعد از حرف C ،بيانگر مقاومت مشفصه 28 روزه استوانه اي بتن بر حسب مگاپاسكال (نيوتن بر ميليمتر مربع( است. بتن هاي مورد استفاده در بتن آرمه معمولا رده هاي C20 و بالاتر، و در بتن پيش تنيده C35 و بالاتر ميباشد.

در مشخصات فنی یا نقشه های منضم به پیمان در پروژه ها مقاومت مشخصه بتن، نوع سیمان، حداقل مقدار سیمان ذکر می شود.

در فهرست بهای ابنیه ویرایش 1400 آمده است، پرداخت ردیف عملیات بتن ریزی بر اساس عیار سیمان مصرفی منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما هنگام تهیه برآورد می باشد، در این صورت قیمت ردیف کارهای بتنی، بر اساس مقاومت متناظر با عیار سیمان مصرفی از رابطه تطبیقی زیر محاسبه می شود.

رابطه یادشده صرفاً تقریبی بوده و در سایر موارد نظیر تهیه طرح اختلاط و غیره قابل استناد نمی باشد.

در فهرست بهای راه و باند ویرایش 1400 آمده است، مقدار سیمان برای محاسبه هزینه حمل سیمان از رابطه زیر به دست می آید:

در هر دو رابطه بالا

 fc : مقاومت مشخصه بتن بر اساس آیین نامه بتن ایران ( آبا ) و نمونه های استوانه ای استاندارد بر حسب مگاپاسکال

w: عیار سیمان بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب.

بعنوان مثال اگر مقاومت مشخصه بتن برابر 25 مگاپاسکال باشد، عیار سیمان حدودا برابر (25+9)*10=340 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد. طبق رابطه دوم (10*25)+80=340 . همانطور که مشاهده می کنید هر دورابطه نتیجه یکسانی می دهد. فقط همانطر که در بالا گفته شد باید در نظر داشته باشیم که هر دو رابطه بصورت تقریبی هستند و استناد به انها برای مواقع ضروری برای اطلاعات موجود در نقشه با اطلاعات اجرایی و عملی هنگام عمل به نقشه می باشد و نه برای طرح اختلاط و غیره…

همچنین مقدار سیمان مورد استفاده در ملات ها به شرح زیر است:

نوشتن دیدگاه