با استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور شاخص‌های تعدیل پس از تصویب شورای عالی فنی کشور در بازه های زمانی مشخص اعلام و ابلاغ می گردد.ما نیز کلیه شاخص های تعدیل از سال 1390 تا 1399 را گردآوری نمودیم تا دسترسی آسانی برای شما مهندسین گرامی فراهم آید.

لازم به ذکر است با توحه به اعلام شدن شاخص های نیمه اول سال 1399، طبق استعلام از امور نظام فنی اجرایی کشور، میانگین شاخص های ابلاغی سه ماهه دوم 1399، به عنوان شاخص مبنای پیمان مناقصات مشمول تعدیلی است که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت آنها در سه ماهه سوم سال 1399 قراردارد تعیین میگردد.

شاخص دوره سال دانلود
سه ماهه اول و دوم1399 دانلود
سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم 1398دانلود
سه ماهه سوم و چهارم1397دانلود
سه ماهه اول و دوم1397دانلود
سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم1396دانلود
سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم1395دانلود
سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم1394دانلود
سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم1393دانلود
سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم1392دانلود
سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم1391دانلود
سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم1390دانلود

نوشتن دیدگاه