اين سيستم سازه اي از نوع بتن آرمـه و يـك طبقـه مـي باشـد . در ايـن سيستم، سقف به شكل گنبدي بوده كه بر روي پايه هاي ديواري بتنـي قرار ميگيرد و پوسته پيوسته اي را تشكيل ميدهد. دهانه گنبد بين 10 تـا 14 متـر متغيـر بـوده و ضـخامت پوسـته بتنـي گنبـد بـين 15 تـا 20 سانتيمتر ميباشد. پوسته گنبدي شكل به لحاظ تحمل بارهاي ثقلي و جـانبي وارده، داراي عملكـرد سـه بعـدي بـوده و نيازمنـد محاسـبات سازه اي پيچيده اي است. ضخامت زياد پوسته به لحاظ سـازه اي مـورد نياز نيست و سقف هاي گنبدي را ميتوان با ضخامت هاي كمتـري بـه لحــاظ تئــوري ســازه اي طراحــي نمــود لــيكن ملاحظــات اجرايــي، عايق بندي حرارتي و همچنين امكـان ميلگردگـذاري در دو لايـه (بـه لحـاظ جلـوگيري از تـركهـاي حرارتـي و افـت) موجـب افـزايش ضخامت آن ميشود.

ايـن سيسـتم در مركـز تحقيقـات سـاختمان و مسـكن بررسـي شـده و كاربرد آن در حيطه الزامات تدوين شده مورد تاييد است .

الزامات طراحي و اجرا براي سازه هاي صدفي

1-اين سيستم سازه اي از نوع بتن آرمه و يك طبقه ميباشـد . در اين سيستم، سقف به شـكل گنبـدي بـوده كـه بـر روي پايه هاي ديواري بتني قرار ميگيـرد و پوسـته پيوسـته اي را تشكيل ميدهد. دهانه گنبد بين 10 تا 14 متر متغيـر بـوده و ضخامت پوسته بتني گنبد بين 15 تا 20 سانتيمتر ميباشـد . ضريب رفتار اين سيستم به روش تنش مجاز برابر 5 اسـت . به شرط رعايت كليه الزامات زير، استفاده از اين سيستم در تمام مناطق ايران مجاز است.

2-مشخصـات مصـالح، ضــوابط اجرايـي و يا و طـرح ســازه ای يا لرزه ای اين سیستم سازه اي بايد بر اسـاس آيـين نامـه 318-08 ACIباشد.

3- در قسمت گنبدي اين سازه، لازم است ضوابط فصل از 19 آيين نامه 08-318 ACI رعايت شود.

4- مقاومـت فشـاري بـتن مـورد اسـتفاده نبايـد كمتـر از 210 كيلوگرم بر سانتيمتر مربـع و مقاومـت تسـليم ميلگـرد آن نبايد بيشتر از 4200 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع باشد.

5- آرماتورهاي كل گنبد شكل يكنواختي داشته كه محاسـبه و طراحي آن بر اساس نيروهاي داخلي ماكزيمم كه در هر جاي گنبد ممكنست اتفاق بيفتد صورت ميگيرد

6- بارگـذاري ثقلـی (بـار مـرده، زنـده و بـرف) و زلزلـه ايـن سیستم، به ترتيـب بـر اسـاس مبحـث ششـم مقـررات ملـي سـاختمان ايـران بـا عنـوان “بارهـا ي وارد بـر سـاختمان ” و استاندارد 2800 ايران صورت گیرد.

7- كنترل سازه در مقابل بار باد بر مبناي مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ايران انجام شود.

8- كنترل خيز قائم و تغيير شكل جانبي مطابق آيـين نامـه هـاي مربوطه ضروري است.

9- ساختمان در مقابل واژگوني كنترل شود.

10-دیوارهای غیر باربر داخلی و خارجی و جداکننده ها باید برای بارهای خارج از صفحه مانند طوفان، زلزله و … طراحی شوند. در اتصال این عناصر به اعضای سازه ای لازم است که ضوابط استاندارد 2800 ایران در ارتباط با انتقال نیروها و تاثیر آن ها بر حرکت جانبی سازه رعایت شود.

 11- در قالب بندي و قالب برداري و اجراي اين سـاختمان بتنـي، رعايت مبحث دوازدهم مقـررات ملـي سـاختمان ا يـران بـا عنوان “ايمني و حفاظت كار در حين اجرا” الزامي است.

12- لازم است تمهيدات لازم متناسب با شرايط مختلف اقليمي و محيط هاي خورنده ايران صورت پذيرد.

13- كليـه مصـالح و اجـزاء در ايـن سيسـتم اعـم از معمـاري و سـازه اي از حيـث دوام و زيسـت محيطـي بايـد بـر مبنـاي مقررات ملي ساختمان ايران و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبـر بين المللي بكار گرفته شوند.

14- الزامات مربوط به انرژي در پوسته خارجي سـاختمان بايـد مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان “صرفه جويي در مصرف انرژي” رعايت شود.

15- رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ايران بـا عنـوان “حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق” و همچنين الزامـات نشــريه شــماره 444 مركــز تحقيقــات ســاختمان و مســكن مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابـل حريـق بـا در نظر گرفتن ابعـاد سـاختمان، كـاربري و وظيفـه عملكـردي اجزاي ساختماني الزامي است

16- صدابندي هوابرد جداكننده هاي بـين واحـدهاي مسـتقل و پوسته خارجي ساختمان ميبايست مطابق مبحـث هجـدهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان “عايق بنـدي و تنظـيم صدا” تامين شود.

17- در تمامي مراحل توليد، طراحي و اجرا، مسووليت نظـارت عاليه و كنترل كيفي بر عهده شركت متقاضي ميباشد.

18- اخذ گواهينامه فنـي بـراي محصـولات توليـدي، پـس از راه اندازي خط توليد كارخانـه، از مركـز تحقيقـات سـاختمان و مسكن الزامي است.

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

نوشتن دیدگاه