سیستم های نوین ساختمانی, مقالات

سیستم نوین سازه ای-دیوارهای توپر و سقف‌های با هسته توخالی بتن مسلح پیش ساخته

اين سيستم سازه اي، متشكل از ديوارهاي توپر بتن مسلح است كه بنا به ضوابط و نيازهاي معماري پروژه طراحي و توليد ميشود. مقطع عرضي اين ديوارها ممكن است در طول ارتفاع، با توجه به نياز به تامين بازشو و يا طاقچه، متغير باشد. در دو انتهاي ديوارها نيمدايره هاي توخالي به نحوي تامين شده است كه با قرارگرفتن دو پانل ديواري در كنار يكديگر، امكان تعبيه كلاف را فراهم ميكند. سقف اين سيستم از نوع سقف هاي با هسته توخالي بتن مسلح پيش ساخته ميباشد و لازم است كليه ضوابط مربوط به طرح و اجراي آنها مدنظر قرار گيرد.

اين سيستم در زمينه هاي سازه و زلزله، انرژي، حريق و آكوستيك در اين مركز مورد بررسي قرار گرفته و كاربرد آن در حيطه الزامات تدوين شده مجاز ميباشد.

الزامات سيستم ديوارهاي توپر و سقف هاي با هسته توخالي بتن مسلح پيش ساخته

1-اجراي اين سيستم به عنـوان سيسـتم سـازه اي ديوارهـاي بـاربر بـا ديـوار برشي بتن مسلح پيش ساخته معمولي، حداكثر تا 5 طبقـه يـا 15 متـر از تـراز پايه، براي ساختمانهاي مسكوني مجاز است .

2- طراحي سيستم بر اساس آيين نامه هاي 05-7 ASCE يا EC8 ،ACI 08-318 و راهنماي طراحي PCI الزامي است .

3- منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع الزامي است.

4- رعايت ضوابط مربوط به حداقل درصد ميـلگردهـاي طـولي و عرضـي مورد استفاده براي تسليح ديوارهاي بتن مسلح و سقف هاي با هسته توخـالي پـيش ساخته، فواصــل ميلگردهــا و هــم چنــين كليــه ضــوابط مربــوط بــه آرماتوربندي، مطابق آيين نامه 08-318 ACI يا EC8 و راهنماي طراحي PCI الزامي است.

5- طراحي و تعبيه كلاف قائم در گوشـه هـاي اصـلي سـاختمان و در طـول ديوار، با فواصل حداكثر 5 متر، و همچنين در محل اتصال ديوارها ضروري است. سطح مقطع كلاف قائم بتن مسلح درجا نبايـد از 400 سـانتي مترمربـع كمتر باشد .

6- طرح و اجراي كلاف افقي بر روي ديوارهاي باربر، محل اتصال سـقف به ديوار، پيرامون ساختمان، و همچنين اطراف بازشوهاي سقف، بـه منظـور تامين يكپارچگي الزامي اسـت . عـرض و ارتفـاع كـلاف افقـي نبايـد از 20 سانتيمتر كمتر در نظر گرفته شود .

7- طراحي و اجراي شالوده بتن مسلح درجا و تعبيه ميلگردهاي ريشه انتظار براي ديوارها، بر اساس ضوابط آيين نامه ها و استانداردهاي مـورد اشـاره در بند 2 الزامي است .

8-طراحي و تعبيه قفل ها و ميلگردهـاي بـرش گيـر در محـل درز اتصـالي قطعات پيش ساخته، مطابق آيين نامه ACI و راهنماي طراحي PCI الزامـي است .

9- اتصالات دو پانل پيش ساخته سقف و همچنين محـل اتصـال پانـل هـاي پيش ساخته سقف بـه ديوارهـا، بايـد بـه گونـه اي طراحـي و اجـرا شـود كـه يكپارچگي سازه اي تامين و عملكرد صلب ديافراگم سقف فراهم شود.

10- رعايت رواداري هاي مجاز براي ساخت ونصب قطعـات پـيش سـاخته مطابق آيين نامه 117-ACI و راهنماي PCI الزامي است.

11- رعايت تمهيدات لازم در شـرايط اقليمـي مختلـف و محـيط هـاي خورنـده ايران براي دوام و پايايي بتن و ميلگرد فولادي ضروري است .

12-رعايـت مبحـث سـوم مقـررات ملـي سـاختمان در خصـوص حفاظـت ساختمانهـا در برابـر حريـق، هـم چنـين الزامـات نشـريه شـماره 444 مركـز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريـق بـا در نظر گرفتن تعـداد طبقـات، ابعـاد سـاختمان و وظيفـه عملكـردي عنصـر ساختماني الزامي است.

13- رعايت الزامات مبحث 19 مقـررات ملـي سـاختمان جهـت صـرفه جـويي در مصرف انرژي براي ديوارهاي خارجي و سقف بام الزامي است.

14-صدابندي هوابرد بين واحدهاي مسـتقل و پوسـته خـارجي سـاختمان و صدابندي سقف بين طبقات بايد مطابق مبحـث 18 مقـررات ملـي سـاختمان تامين شود .

15- اخذ گواهينامه فني براي محصول توليدي، پس از راه انـدازي خـط توليـد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *