دو روش کلی نصب سرامیک در نماي ساختمانها وجود دارد.

  • روش نصب تر یا روش چسبانده شده
  • روش نصب خشک یا روش مهار شده.

در روش نصب خشک، اتصالات، باید بارهاي ثقلی ناشی از سرامیک و اجزاي آن را علاوه بر بارهاي جانبی وارده شامل بارهاي زلزله، بارهاي فشار و مکش باد تحمل کنند. همچنین این نوع نما باید در برابر بارهاي ضربه ناشی از برخورد قطعات مختلف به آنها بخصوص قطعات جابجا شده توسط تندبادها کنترل شوند.

نصب سرامیک به روش تر

 نصب سرامیک به روش تر میتواند با استفاده از ملات سیمان پرتلند، مـلات خشـک، مـلات سـیمان پرتلنـد -لاتکـس یـا چسب اپوکسی انجام شود.

نصب سرامیک به روش تر، با سیمان پرتلند

روش نصب سرامیک به روش تر براي سیمان پرتلند، ملات خشک و یا سیمان پرتلند-لاتکس مورد استفاده قرار می گیرد.

تسلیح فلزي و لایه خراشیده براي دیوارها

در نصب تر سرامیک باید از تسلیح فلزي و/یا لایه خراشیده استفاده شود، آماده سازي و نصب تسلیح فلزي و/یا لایه خراشیده باید بر اساس ضوابط این بند انجام شود.

 الف- تسلیح فلزي

شبکه فلزي مورد استفاده به عنوان پشت بند نماي سرامیک بر روي دیوارهاي خارجی باید گالوانیزه و بر اساس مشخصات C848 ASTM و وزن آن از 4/1 کیلوگرم بر مترمربع کمتر نباشد. شبکه فلزي باید در فواصل متناسب با بار وارده بر آن به دیوار پشتیبان متصل گردد و حداقل به میزان 50 میلیمتر یا به میزان یک مش در اطراف و انتهاي جایی که ورقه ها به هم متصل میشوند، باید همپوشانی داشته باشد.

 ب- لایه خراشیده و لایه تراز براي دیوار

 نسبت مصالح لایه هاي خراشیده و تراز به صورت یکی از موارد زیر توصیه میشود:

یک قسمت سیمان پرتلند، یک دوم قسمت آهک هیدراته و 4 قسمت ماسه خشک یا 5 قسمت ماسه مرطوب به صورت حجمی؛ یک قسمت سیمان پرتلند و 3 قسمت ماسه خشک یا 4 قسمت ماسه مرطوب به صورت حجمی؛ در هنگام اختلاط به صورت دستی، مواد تشکیل دهنده ملات خشک، قبل از اضافه نمودن آب به منظور دستیابی به روانی مناسب باید کاملاً با یکدیگر مخلوط شوند. هنگام اختلاط ماشینی، ابتدا آب باید اضافه شود. اگر ملات پیش از استفاده به گیرش اولیه خود رسیده باشد باید دور ریخته شود.

لایه خراشیده به شبکه فلزي یا واحد بنایی تمیز و آماده شده و یا سطح بتنی سمباده اي با درجه زبري مناسب که بتواند اتصال مکانیکی مطلوبی با سرامیک برقرار کند باید اعمال شود.

 لایه خراشیده حداقل به میزان 24 ساعت قبل از اعمال ملات بستر باید عمل آوري شود.

لایه تراز هنگامی که تغییرات سطح بیشتر از 6 میلیمتر در 4/2 متر باشد یا زمانیکه ضخامت ملات بستر بیشتر از 19 میلیمتر باشد براي ساخت یک سطح یکنواخت لازم است

. هنگامی که لازم باشد یک لایه تراز بر روي لایه خراشیده اعمال شود، باید لایه تراز نیز خراشیده شده و با توجه به شرایط آب و هوایی حداقل به میزان 24 ساعت عمل آوري شود.

نصب سرامیک بر روي دیوار

– سرامیک باید حداقل به مدت نیم ساعت در آب تمیز به طور کامل خیسانده شده و آب اضافی آن پیش از نصب خارج شود. سرامیک هایی که قبل از نصب لبه هاي آنها خشک به نظر میرسند دوباره خیسانده شود. هنگامی که سرامیکها نصب میگردند نباید رطوبت آزادي بر پشت آنها باقی بماند. (لازم نیست سرامیک شیشه اي لعابدار یا بدون لعاب خیسانده شود)

– هنگامی که اتصال با یک لایه ملات خشک یا ملات سیمان پرتلند- لاتکس مورد استفاده قرار میگیرد، سرامیک نباید خیسانده شود.

 – قبل از نصب سرامیک برروي سطوح قائم، درزها با استفاده از ملات مخصوص فاصله گذاري بین سرامیک ها پر شود.

 – یک لایه اتصال با ضخامت 1 تا 2 میلیمتر بر روي ملات بستر تا زمانی که هنوز کارا میباشد اعمال گردد. اگر درزهاي سفید نیاز باشد، باید لایه اتصال با استفاده از سیمان سفید اجرا شود.

 – سرامیک باید محکم روي بستر ملات نصب شود. پهناي درز بین سرامیک ها توسط قلاب هاي روي سرامیک تعیین میگردد. فاصله دهنده ها ، طناب یا رشته باید براي فاصله دادن سرامیک هایی که قلاب ندارند مورد استفاده قرار گیرند. تمامی سطوح باید در یک سطح صاف و در یک موقعیت یا تراز مناسب قرار گیرد. همه سرامیک ها باید تا زمانی که بستر ملات هنوز کارا میباشد نصب شوند. با ضربه زدن ، باید تمامی فاصله بین شیارهاي سرامیک با سیمان پر شود.

– قبل از آنکه گیرش اولیه ملات اتفاق بیفتد سرامیک باید تنظیم شود.

– به کارگیري و عمل آوري گروت مناسب بسته به شرایط محیطی باید صورت گیرد. از انواع دوغاب میتوان به گروت اپوکسی مقاوم در برابر مواد شیمیایی؛ گروت furan مقاوم در برابر مواد شیمیایی؛ گروت دوغاب اپوکسی اصلاح شده اشاره کرد.

نصب سرامیک با چسب هاي طبیعی یا چسب اپوکسی

اگرچه چسب هاي طبیعی و چسب هاي اپوکسی به صورت مشابه نصب میگردند، اما کارکرد و مشخصات فیزیکی آنها متفاوت میباشد. به عنوان مثال اپوکسی باید مخلوط گردد در حالی چسب هاي طبیعی بدون مخلوط نمودن مستقیما مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین، براي نصب با استفاده از چسب اپوکسی به مهارت بیشتري نیاز است.

چسب باید براي برقراري اتصال مکانیکی و پوشش مناسب دندانه دار شود. حداقل ضخامت چسب بین سرامیک و پشت بند، 1 میلیمتر است.

نصب سرامیک با ملات سیمان پرتلند خشک یا ملات سیمان پرتلند لاتکس

ملات هاي خشک و ملا ت هاي سیمان پرتلند لاتکس میتواند به صورت یک لایه اتصال با ضخامت 2 میلیمتري براي اتصال سرامیک به بستر ملات سیمان پرتلند که هنوز کارا میباشد، به کار برده شود. آنها همچنین میتوانند بر روي بستر ملات سیمان پرتلند عمل آورده شده یا دیوارهاي پشتیبان سیمانی مورد استفاده قرار گیرند. در شرایط معمول، عمل آوري 20 ساعته در دماي 21 درجه سانتیگراد کافی میباشد اما عمل آوري بیشتر بستر ملات تا حدود 10 روز مطلوب میباشد.

نصب خشک سرامیک

یک روش نصب سرامیک هاي مورد استفاده در نما روش نصب خشک میباشد. مشخصات و الزامات سرامیک هاي پورسلان یا سرامیکهاي تهویه شونده (Cotta Terra (در این روش در استاندارد ملی 25 ISIRI آورده شده است.

 اجزاي یک سیستم نصب خشک سرامیک به شرح زیر است:

-ریل هاي قائم آلومینیومی با درزبند که به دیوار پشتیبان به وسیله براکت ها و بست هاي مورد نیاز متصل شده است.

 -بست هاي آلومینیومی با واشرهاي عایق که بست ها به ریل ها به نحو مناسبی متصل میشوند و واشرها مانع ایجاد صداي لرزش حاصل از باد میشوند

 -پانل هاي سرامیکی با ابعاد استاندارد که توسط بست ها مهار میشوند بست هاي آلومینیومی در حفره هاي قطعات قائم آلومینیومی کار گذاشته میشود و از درز بند براي جلوگیري نفوذ هوا به پشت سرامیک ها استفاده میشود.

زیرسازي

زیرسازي نصب خشک سرامیک، متشکل از پروفیل هاي قائم و براکت هاي اتصال میباشد که این پروفیل ها و براکت ها از آلیاژ آلومینیوم با حداقل ضخامت 2 میلیمتر تشکیل شده است. و به نحوي به دیوار پشتیبان متصل میشوند که قادر به تحمل انبساط و انقباض حرارتی و همچنین تغییر شکل هاي تکیه گاه باشند به طوري که باعث ایجاد تنش و آسیب در پوشش نما نشود. اجزاي اتصال پروفیل به دیوار پشتیبان به شرح زیر می باشند:

الف- براکت ها

 به طور کلی دو نوع براکت ( نشیمن) در ساختمان این نوع نما مورد استفاده قرار می گیرد.

1-براکت هاي نگه دارنده این براکتها بارهاي ثقلی، بار باد و زلزله را به سازه منتقل میکنند و معمولا به کف هاي سازهاي متصل میشوند.

2-براکت هاي حائل (پشتبند) این براکت ها بارهاي باد و زلزله را منتقل کرده و به دیوارهاي پشتیبان متصل میشوند.

ب- پروفیل هاي قائم

پروفیل هاي قائم با مقاطع متفاوت تهیه میشوند. این پروفیل ها باید براي بارهاي باد و زلزله طراحی شوند.

اتصالات

بست ها جهت اتصال پروفیل ها به یکدیگر و همچنین اتصال براکت ها مورد استفاده قرار میگیرند. بست ها باید از فولاد ضد زنگ ساخته شوند. نوع، موقعیت و تعداد مهارهاي براکت ها به دیوار پشتیبان بستگی به مشخصات مکانیکی اتصال و نیروهاي منتقل شده از نما به دیوار پشتیبان توسط اتصال دارد. از واشرهاي پلاستیکی مقاوم در برابر ضربه بین بست و مصالح غیر مشابه (مانند فولاد یا مصالح سیمانی یا ریل هاي آلومینیومی) براي جلوگیري از واکنش هاي گالوانیک و تراز کردن و همسطح کردن بست، استفاده میشود. هر ریل قرارگیري پانل سرامیکی با حداقل 2 بست براي ایجاد مهار کافی به دیوار پشتیبان متصل میشود.

نوشتن دیدگاه