در مطالب قبل در خصوص پروانه کارشناسان ماده 27 اطلاعات جامعی را ارائه دادیم، حال به بررسی روند ارجاع کار به کارشناسان ماده 27 می پردازیم. این ارجاع به درخواست مراجع قضایی، نهادها، سازمان های دولتی و غیردولتی، شورای انتظامی در حوزه استان (تهران) به کارشناسان ماده 27 عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استات تهران صورت می پذیرد.

نوشتن دیدگاه