راهنمای مصور ساخت مسکن با مصالح بنایی کلاف دار مقاوم در برابر زلزله، به منظور آموزش و راهنمای ساخت در کارگاه های ساختمانی تهیه گردیده است و باید با توجه به نوع و کیفیت مصالح موجود محلی و همچنین توانمندی های بومی سازگار شود. و توصیه های فنی آن با مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی) مطابقت داده شود.

🔗دانلود راهنمای ساخت مسکن با مصالح بنایی کلاف دار مقاوم در برابر زلزله

نوشتن دیدگاه