واحد ژئوتکنیک نظام مهندسی نسبت به کنترل مطالعات صحرایی و گزارش های ژئوتکنیک پرونده های ساختمانی اقدام می نماید. در این راستا مستندات مطالعات صحرایی و گزارش های ژئوتکنیک ساختمان به این واحد ارسال میگردد. و کارشناسان مربوطه در سازکان نظام مهندسی پس از کنترل و بررسی مستندات جهت ادامه فرایند صدور جواز ساخت، نتیه بررسی نهایی را اعلام  می نمایند.  در ادامه راهنمای جامع ضوابط کنترل و بازرسی مطالعات ژئوتکنیک که توسط سازمان نظام مهندسی تهران تهیه گردیده و در اختیار شرکت های خدمات آزمایشگاهی و افراد فعال در این حوزه قرارگرفته است تا بدینوسیله فرایند انجام مطالعات ژئوتکنیک و کنترل آن، تاحد ممکن تسهیل گردد.

دانلود راهنمای جامع ضوابط کنترل و بازرسی مطالعات ژئوتکنیک نظام مهندسی

نوشتن دیدگاه