پانل هاي ني بتن از تركيب خـرده هـاي نـي، سـيمان و مـواد شـيميايي تشكيل شده اند. اين تركيـب در نهايـت و پـس از عمـل آوري، بـه صـورت ورق هايي با ابعاد 0.6×1.20 متر تا 3×6 متر و با ضـخامت از 3 ميلـي متـر تـا 25 ميليمتر با وزن مخصوص 1100 تا 1400 كيلوگرم در هـر مترمكعـب و ضـخامت 50 ميلـيمتـر تـا 400 ميلـيمتـر بـا وزن مخصـوص 300 تـا 550 كيلوگرم در هر مترمكعب توليد ميشوند. اين پانل ها از نظر سرعت سـاخت، صرفه جوئي در مصرف انرژي، كاهش مصرف سيمان و مقاومت هـاي بـالاي صوتي، حرارتي و سازه اي، با اقبال زيادي در اروپا مواجه شده است. يكـي ديگر از مشخصات اين پانل ها، سبكي آنها است كه در مقايسه بـا وزن سـاير ديوارهاي پركننده مزايا قابل توجهي به شمار ميرود. اين پانـل هـا هـر نـوع رنگ و پوششي را به راحتي ميپذيرد و به اين ترتيب امكان بهـره گيـري از انـواع نماهـاي داخلـي و خـارجي سـاختمان ميسـر مـي باشـد. این پانل هـا در زمينه هاي مختلف انرژي، حريق و آكوسـتيك و مباحـث سـازه و زلزلـه در اين مركز مورد بررسي قرار گرفت و به شرط برآورده ساختن الزامـات زيـر مورد تائيد قرار گرفت.

الزامات پانل هاي متشكل از خرده هاي ني و بتن (نی بتن)

استفاده از پانل هاي ني بتن به عنوان ديوارهاي جداكننده داخلي و خارجي با رعايت الزامات زير مجاز است:

1- اتصال اين پانل ها به عناصر سازه اي بايد به گونه اي باشد كه ضمن تأمين پايداري پانل ها در برابر بارهاي خارج از صفحه، از اندركنش بين ديوار و سازه و مشاركت در باربري جانبي جلوگيري به عمل آيد؛

2- در زمان نصب و اجراي اين پانل ها ميبايست مقاومت آنها براي تحمل بارهاي حين اجرا كنترل شود؛

3- كنترل پايداري ديوارهاي غيرباربر حاصله در مقابل نيروي زلزله ناشي از جرم ديوار، مطابق استاندارد 2800 ايران انجام شود؛

4- رعايت استاندارد ملي ايران به شماره 10949 با عنوان «مصالح ساختمانی- فرآورده هاي عايق كاري حرارتي، الياف چوب كارخانه اي ـ ويژگي ها» يا استاندارد ملي ايران به شماره 10947 با عنوان «مصالح ساختمانيـ فرآورده هاي عايق كاري حرارتي، پشم چوب كارخانه اي – ويژگي ها» در خصوص مصالح به كار رفته در اين پانل ها الزامي است؛

5-لازم است پيش بيني هاي لازم براي جلوگيري از بروز ميعان در داخل پانل و نفوذ آبهاي ناشي از بارندگي صورت گيرد؛

6- طبقه واكنش در برابر آتش بايد طبق استاندارد ملي ايران به شماره 8299 تعيين شود؛

7- تمهيدات لازم در خصوص محافظت از اين پانل ها در برابر آتش ميبايست براساس آئين نامه 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن (محافظت ساختمان ها در برابر آتش) يا مبحث 3 مقررات ملي ساختمان به كار گرفته شود؛

8- رعايت ضوابط مندرج در مبحث 19 مقررات ملي كشور به منظور صرفه- جويي در مصرف انرژي، با توجه به ضخامت و كاربري پانل ها به عنوان جداكننده داخلي و ديوار خارجي الزامي است. در صورتيكه پانل به تنهايي پاسخگوي ضوابط مذكور نباشد، اجراي لايه عايق تكميلي متناسب با مبحث 19 الزامي است؛

9- مشخصات صدابندي قطعات ديواري ميبايست متناسب با كاربري پانل ها به عنوان ديوارهاي جداكننده داخلي در واحدهاي مستقل يا ديوارهاي خارجي و ديوارهاي جداكننده دو واحد مسكوني مجزا از هم، منطبق بر مبحث 18 مقررات ملي كشور اتخاذ شود. در صورتيكه پانل ها به تنهايي پاسخگوي ضوابط مذكور نباشند، اجراي تمهيدات تكميلي الزامي است؛

10- لايه نازك كاري (احتمالي) روي پانل اعم از اندود تر يا خشك، بايد دوام و چسبندگي لازم، در شرايط جوي مختلف و اقليم هاي قليايي را دارا باشد؛

11- درز انبساط بين قطعات پانل در فواصل مشخص و به ميزان معين بر مبناي تغيير شكل هاي ناشي از تنش هاي حرارتي، بايستي به نحوه صحيح تعبيه شود؛

12-درز انقطاع بين قطعات بايد با مواد و مصالح مناسب پوشانده شود؛

13- رعايت الزامات زيست محيطي، در مواد و مصالح به كار برده شده در اين محصول الزامي است؛

14- كليه مصالح و اجزاء در اين پانل ها ميبايست از حيث دوام، خوردگي، زيست محيطي، بهداشتي و غيره بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي شناخته شده و مورد تأييد به كار گرفته شود؛

15- رعايت كليه مقررات ملي ساختمان در كليه مراحل توليد، ساخت و بهره برداري از پانل ها و ساختمان الزامي است؛

16-اخذ گواهينامه فني براي محصول توليدي پس از احداث كارخانه و راه اندازي خط توليد از اين مركز الزامي است.

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

نوشتن دیدگاه