1-حداكثر وزن مخصوص خشك ظاهري اين نوع بلوك ها كه مطابق با استاندارد شماره 8595 ملي ايران تعيين ميشود، به  kg/m3 1000  محدود ميشود. بر اين اساس، رده بندي وزن مخصوص خشك ظاهري اين محصول مطابق جدول ذيل است:

2-حداقل مقاومت فشاري لازم براي اين نوع بلوك كه مطابق با استاندارد شماره 8596 ملي ايران تعيين ميشود، N/mm2 2و حداقل ميانگين مقاومت فشاري لازم،  2.5 N/mm2  ميباشد. مقاومت فشاري اين محصول مطابق جدول ذيل رده بندي ميشود:

3-رطوبت براي اين نوع بلوك مطابق با استاندارد 8592 ملي ايران، به حداكثر 0.02 درصد و مطابق با استاندارد 7782 ملي ايران، به 0.065 درصد محدود ميشود.

4-ملات هاي به كار گرفته شده جهت اجراي ديوار با اين نوع بلوك، بايد داراي مشخصات فني مطابق استانداردهاي ملي ايران به شماره 706-2 و 706-1 باشند.

5-اتصال ديوارهاي غيرباربر به اسكلت سازه اي بايد به نحوي باشد كه ضمن تحمل تمامي بارهاي وارده، مشاركتي در سختي جانبي سازه نداشته باشند.

6-ديوارهاي ساخته شده با اين بلوك، بايد طبق ضوابط استاندارد ملي ايران به شماره 11272 ،مقاومت لازم در برابر آزمون هاي ضربه را دارا باشند.

7-تأمين الزامات مربوط به نفوذپذيري، دوام، سيكل هاي يخ زدگي و آب شدگي جهت كاربرد اين بلوك ها در ديوارهاي خارجي ضروري است و رعايت ضوابط مربوط به محافظت ديوارها از تماس مستقيم با آب و يا چرخه هاي تر و خشك شدن الزامي ميباشد.

8-كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم از حيث دوام، بهداشتي و زيست محيطي بايد بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران و يا آيين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي به كار گرفته شوند.

9-ضخامت ديوارهاي خارجي ساخته شده با اين بلوك ها، بايد به گونه اي باشد كه الزامات مربوط به انرژي، مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان ايران رعايت شود.

10-رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان “حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق” و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان و وظيفه عملكردي اجزاي ساختمان الزامي است.

11-صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان، ميبايست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان “عايق بندي و تنظيم صدا” تأمين شود.

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

نوشتن دیدگاه