ديوارهاي غير باربر متـال فـوم متشـكل از يـك لايـه ميـاني پلـي اسـتايرن و دولايه مش فولادي در طرفين تشكيل شده است. مطابق جزئيات ارائه شده، حداقل ضخامت لايه پلي استايرن 5 سانتيمتر، قطر ميلگردهاي مش فولادي 3 ميليمتر فواصل مش ها 8 سانتيمتر ميباشد. به طور كلـي، جزئيـات مقطـع ديوار و پوشش هاي آن مشابه ديوارهاي ساندويچي سه بعـدي مـي باشـد، بـا اين تفاوت كه در ديوارهاي متال فوم با اجراي رانرها و استادهاي پيرامـوني امكان اتصال ديوار به سازه اصلي و شاقول كردن راحت تر ديوارها فراهم شده است. رانرها و استادها با مقطع ناوداني و از جنس فولاد گالوانيزه ميباشـند . امروزه استفاده از پانل هاي جداكننده داخلي، ميتواند ضـمن كـاهش بـاربر مرده باعث افزايش سرعت ساخت ميشود. در ايـن راسـتا ايـن پانـل هـا، بـه عنـوان ديوارهــاي غيـر بــاربر و جداكننـده داخلــي در زمينـه هــاي حريــق، آكوستيك و سازه در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مورد بررسي قـرار گرفته و كاربرد آن در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

  الزامات ديوارهاي غيرباربر متال فوم

1-استفاده از اين پانل ها صرفاً به عنوان ديوارهاي جداكننده داخلي ساختمان ها مجاز است.

2- در نصب و اجرا، اين پانل جهت تحمل بارهاي حين اجرا كنترل شود .

3-  اتصال اين ديوارهاي غيرباربر به سيستم سـازه اي بايـد بـه نحـوي باشـد كــه ضــمن تــامين پايــداري آنهــا در برابــر بارهــاي وارده، از اندركنش آنها و سازه اصلي تا حد امكان جلوگيري شود.

4- كنترل پايداري ديوارهاي غيرباربر در مقابل نيروي زلزلـه ناشـي از جرم ديوار، مطابق استاندارد 2800 ايران انجام شود.

5- حــداكثر ارتفــاع خــالص مجــاز ديوارهــاي غيربــاربر 3.2 متــر ميباشد.

6- كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم اعم از معماري و سـازه اي از حيث دوام، خوردگي، زيست محيطي، بهداشتي و غيره بايـد بـر مبناي مقررات ملي ساختمان ايـران و يـا آئـين نامـه هـاي ملـي يـا معتبر بينالمللي شناخته شده و مورد تاييد بكار گرفته شود.

7- صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحد هـاي مسـتقل بايـد مطـابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان تامين شود.

8- رعايـت مبحـث سـوم مقـررات ملـي سـاختمان ايـران بـا عنـوان حفاظت ساختمانها در مقابل حريق و همچنـين الزامـات نشـريه شــماره 444 مركــز تحقيقــات ســاختمان و مســكن مربــوط بــه مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعـاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي اجـزاء سـاختماني الزامـي است.

9- چنانچه مجموعه ضوابط، دستورالعمل و يا آئين نامه در خصوص اين محصول توسط اين مركز انتشـار يابـد، شـركت هـاي توليـد كننده، كارفرمايان، مشاوران و پيمانكـاران ملـزم بـه رعايـت آن ميباشند.

10- اخذ گواهينامه فني براي محصـول توليـدي، پـس از راه انـدازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

نوشتن دیدگاه