در کارهای پیمانکاری مبل ناخالص کارکرد صورت وضعیت های موقت و قطعی (تعدیل و مابه التفاوت) از 1399/11/15 تا 1400/06/31 مشمول دریافت مبلغ جبرانی میشود و در کارهای مشاوره، مفاد این دستورالعمل به صورتحساب های موقت و قطعی اعمال میشود. در پیمان هایی که پرداخت صورت وضعیت کارکرد بر اساس رشته فهرست بها پایه صورت میگیرد، مبلغ جبرانی از حاصلضرب مبلغ ناخالص کارکرد دوره مربوطه در هر رشته فهرست بها در ضرایب متناظر مندرج درجدول این بخشنامه محاسبه میگردد.

مبلغ جبرانی محاسبه شده برای هر صورت وضعیت کارکرد پیمانکار یا صورتحساب مشاور ، در همان صورت وضعیت کارکرد پیمانکار یا صورتحساب مشاور به صورت یک ردیف مجزا درج میشود.

 همچنین، در صورت وضعیت های پرداخت شده مبالغ جبرانی این بخشنامه ، در یک صورت حساب جداگانه درج میگردد.

در دوره تاخیرات غیرمجاز، مبالغ جبرانی محاسبه شده طبق این بخشنامه، به میزان 50 درصد کاهش مییابد.

جزئیات متن بخشنامه و جدول محاسبه ضرایب در زیر برای دانلوذ قرار داده شده است.

🔗دانلود بخشنامه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از شيوع بيماري كرونا (كوويد 19) به شماره 1400/216997 مورخ 1400/05/12

نوشتن دیدگاه