روش های تحلیل مختلفی برای تعیین حداکثر لنگر خمشی، نیروی برشی و تغییر شکل تیرها وجود دارد. برای تعیین مقادیر برش و خمش لازم است دیاگرام برشی و لنگر خمشی اعضای سازه ای رسم گردد. جدول زیر مقادیر حداكثر لنگر خمشی، برش و تغییر شکل را برای تیرهای با شرایط تکیه گاهی و بارگذاری های مختلف ارائه می دهد.

تیرهای طره ای و ساده

تیرهای یکسر گیردار و دوسر گیردار

تیرهای بالکن دار

نوشتن دیدگاه