در ویرایش جدید مبحث نهم ، طراحی و اجرای سازه بتنی، تغییرات عمده ای نسبت به ویرایش های قدیم ایجاد شده است. که در مقاله پیشرو به تعدادی از این تغییرات میپردازیم. مبحث نهم  براساس  ویرایش سال 92 و قبل‌ تر از آن ، براساس آیین نامه کانادا نگارش یافته بود و ابهاماتی هم متوجه طراحان میشد اما در ویرایش جدید که منطبق بر ACI318-19 می باشد این ابهامات تاحدود زیادی مرتفع گردیده است.

تغییرات فصل بندی

در ویرایش های قدیم فصول براساس رفتار عضو مانند خمش، برش، پیچش و .. تقسی بندی شده بود اما در ویرایش جدیدی براساس خود عضو مانند ستون، تیر، دال ..تقسیم شده اند. بنابراین عناوین فصول نیز تغییر یافته اند.

از فصول جدیدی که به ویرایش جدید اضافه شده طراحی دیافراگم ها، خزش، اتصال تیر به ستون، پیوست های (دوام، طراحی در برابر آتش و روش خرپایی) و…  می توان اشاره کرد. همچنین فصول و مباحث مربوط به تکنولوژی بتن نظیر بتنی های ویژه، ضوابط قالب بندی، اجرای بتن و مصالح و اجزای بتن در ویرایش جدید حذف شده اند.

تغيير طراحی از روش LRFD به روش مقاومت نهایی

در ویرایش قبلی اساس طراحی بر مبنای ضرایب بار و مقاومت بود اما در ویرایش جدید مطابق با ACI318 براساس مقاومت نهایی طراحی انجام خواهد گرفت. برای مثال در حالت LRFD ضریب کاهش مقاومت بتن Ф برابر 0.9 می باشد اما در ویرایش جدید ضریب کاهش مقاومت به مقاومت اسمی کل مقطع تعلق میگیرد.

0.9Sn>R

تغییرات ترکیبات بار طراحی

در فصل هفتم ویرایش جدید جدول 9-7-1 و فصل دوم مبحث ششم ترکیبات بارگذاری به شرح زیر هستند. که در ویرایش جدید مبحث 6 و 9 برخلاق ویرایش های قبلی باهم تطابق پیداکرده اند.

تغییر رده بندی بتن

همانطور که در تصویر زیر میبینید رده بندی بتن تغییراتی نموده است

میزان کرنش در دورترین تار فشاری

طبقه بندی آرماتور

تغییر رابطه ضریب عمق بلوک مستطیلی معادل تنش فشاری بتن

تغییر شدت توزیع یکنواخت بلوک تنش فشاری بتن

رابطه ضریب پواسون

رابطه ضریب ارتجاعی بتن

تغییر مقدار پوشش بتن روی آرماتور

ارزیابی مقاومت بتن ساخته شده

مراحل ارزیابی مقاومت بتن ساخته شده طبق یند 9-10-8-5 ویرایش 92 با بند 9-22-11-3 ویرایش 99 تفاوت دارد. که شما رابه مطالعه بندهای مذکور در مبحث دعوت میکنیم.

نمونه گیری بتن جهت تعیین مقاومت

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید نمونه های مکعبی از ویرایش جدید حذف شده اند.

تاثیر نوع سیمان بر مقاومت فشاری

طبق ویرایش قبلی مبحث نهم تخمین مقاومت فشاری بتن در سنین مختلف با سیمان های مختلف طبق جدول 9-10-24 امکانپذیر بود که این مقوله در ویرایش جدید حذف شده است.

دیواربرشی با شکل پذیری متوسط

دیوار برشی با شکل پذیری متوسط در ویرایش قبلی وجود داشت اما همانطور که در تصویر میبینید در ویرایش جدید مجاز به کاربرد آن نیستیم.

ضوابط آرماتورگذاری عرضی در تیر ها در قاب های با شکل پذیری ویژه و متوسط

ضوابط آرماتورگذاری عرضی در ستون ها در قاب های با شکل پذیری ویژه و متوسط

این ضوابط چه در ستونها و چه در ناحیه چشمه اتصال قاب خمشی تغییراتی داشته است که مهندسین گرامی می تواننند این تغییرات را در فصل بیستم مشاهده نمایند.

محل وصله های آرماتور طولی ستون در قاب خمشی متوسط نیز از مباحثی است که در ویرایش جدید اضافه گردیده است.

از دیگر تغییرات جدید این ویرایش مهار قلابهای میلگرد طولی ستون در پی می باشد که طبق توصیه آیین نامه باید دارای خم 90 درجه رو به طرف مرکز ستون در نزدیک قسمت تحتانی شالوده باشد.

طول گیرایی

این تغییر در طول گیرایی آرماتور در کشش در ویرایش جدید در بند 9-21-3-2 و د ویرایش قبلی در بند 9-21-2-4  و در خصوص فشار در ویرایش جدید بند 9-21-3-8 و در ویرایش 92  در بند 9-21-2-5 قابل مشاهده می باشد.

از آنجا که این بخش بسیار جامع و کامل در ویرایش جدید ذکر شده است توصیه میگردد حتما مهندسین عزیز در فصل 21 مبحث مطالعه نمایند. بخش جهت قلاب دوخت نیز در این فصل جدید می باشد و در ویرایش قبلی وجود نداشته است.

ضرایب ترک خوردگی اعضای بتنی

آرماتور حداقل در شالوده نواری و گسترده

حداقل ارتفاع تیر برای عدم کنترل خیز

حداقل ضخامت دیوار برشی

حداقل درصد میلگرد دیوار سازه ای

طول موثر بال دیوارهای متقاطع

علاوه برمسائل مطرح شده در بالا مواردی هم به ویرایش جدید اضافه شده که در ویرایش قبلی در مبحث وجود نداشته اند. همینطور تعدادی ایرادات نکارشی نیز در ویرایش جدید وجود دارد که انتظار میرود به زودی غلطنامه توسط دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ارائه شود.

مهندسین عزیز میتوانند جهت شرکت در دوره طرح و اجرای سازه های بتنی ویرایش 99 آکادمی دوگوهرانی از لینک های زیر استفاده کنند.

طراحی سازه های بتنی ویرایش ۹۹–آمادگی آزمون محاسبات

طراحی سازه های بتنی ویرایش ۹۹ – آمادگی آزمون نظارت و اجرا

دوره جامع یکساله آمادگی آزمون محاسبات

دوره جامع آمادگی آزمون نظارت و اجرا عمران

نوشتن دیدگاه