در بررسی ارزیابی مقاومت بتن منظور از نتيجه مقاومت فشاري هر نمونه، ميانگين نتايج آزمونه های استوانه اي به قطر اسمي 150 و ارتفاع اسمي 300 ميليمتر، در سن 28 روز يا هر سن مقرر شده ديگري براي مقاومت مشخصه است.

طبق آیین نامه آبا (آیین‌نامه بتن ایران تجدید نظر دوم) در موارديكه از آزمونه هاي مكعبي 150 میلیمتربراي تعيين مقاومت بكار گرفته ميشود، براي تبديل مقاومت آزمونه مكعبي به استوانه اي به قطر 150میلیمتر ميتوان از جدول زیر استفاده كرد.

براي تبديل مقاومت مكعبي كمتر از 25 مگاپاسكال به استوانه استاندارد، مقدار آن بر 1.25 تقسيم ميشود.

براي مقاومت هاي بين اعداد ذكر شده در جدول، كافي است 5 مگاپاسكال از نتيجه مكعبي كم شود تا نتيجه استوانه اي حاصل شود.

در صورت استفاده از مكعب 100ميليمتري، تبديل آن به استوانه 100 ميليمتري مشابه جدول فوق خواهد بود. هرچند در عمل مقاومت مكعب 100 و 150 ميليمتري و همچنين مقاومت استوانه 100 و 150 ميليمتري با يكديگر تفاوت دارند، اما تبديل آنها ضرورت ندارد و صرفاً از حداقل سه آزمونه كوچک تر به جاي حداقل دو آزمونه بزرگتر استفاده ميشود. به هرحال حداقل قطر آزمونه استوانه اي بايد از سه برابر حداكثر اندازه اسمي سنگدانه كمتر نباشد و براي آزمونه مكعبي نيز بايد از 3.5 برابر حداكثر اندازه اسمي سنگدانه كمتر نباشد.

براي بتن هاي سبكدانه، نسبت مقاومت فشاري آزمونه مكعبي 150 ميليمتري به استوانه به قطر 150 ميليمتر، براي رده هاي مقاومتي تا 40 مگاپاسكال برابر با 1.05 و براي مقاومت هاي بيشتر تقريباً يک است.

نوشتن دیدگاه