قراردادهای طرح‌های عمرانی

به استناد ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی و مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی و بخشنامه ۱۴ درآمد سازمان تامین اجتماعی (مورخ ۰۶-۰۵-۱۳۸۰)

قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می گردند که دو شرط زیر را تواماً دارا باشند:

  • قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور (قراردادهای مشاوره ای) منعقد شده باشد.
  • تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی) تامین شده باشد.
  • یک طرف قراردادهای عمرانی همواره دولت یا دستگاه‌های دولتی قرار دارد. در قراردادهای عمرانی حق‌بیمه‌ای که دریافت می‌شود به‌مراتب کمتر از قراردادهای غیرعمرانی است، بنابراین همواره سعی کارفرما و پیمانکار بر این است که قراردادهای آن‌ها در این چهارچوب قرار بگیرد.

قراردادهای طرح‌های غیر عمرانی

مشمولان کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره‌شده در بخش طرح‌های عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی تلقی می‌شوند.

  • حق بیمه طرح های عمرانی :

حق‌بیمه قراردادهای مشاوره‌ای عمرانی

 به‌طور مقطوع ۱۴درصد ناخالص کارکرد به علاوه 6.1 درصد به‌عنوان حق‌بیمه بیکاری جمعا به میزان 6.15 درصد ناخالص کارکرد است.در این نوع قراردادها سهم پیمانکار 6.3 درصد و سهم کارفرما 12درصد است.

  • حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری (اجرایی)

 مقطوعا ۶ درصد ناخالص کارکرد به علاوه 6 درصد به ‌عنوان حق‌بیمه بیکاری جمعا” به میزان 6.6 درصد ناخالص کارکرد است.سهم حق‌بیمه پیمانکار 6.1 درصد و سهم کارفرما 5 درصد است.

در صورتی که پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرح‌های عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار کنند چنانچه حق‌بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود، وصول حق‌بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود.

  • مجوز هاي خاص

حق بيمه قرار دادهاي پيمانكاري ومشاوره اي طرحهاي عمراني سازمان صنايع دفاع ، قرار دادهاي تسطيح وآماده سازي اراضي وزارت مسكن و شهر سازي ، قرار دادهاي ساختماني شركت مخابرات ايران ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و قراردادهاي سازمان تامين اجتماعي با پيمانكاران در صورتي كه براساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان مديريت و برنامه ريزي منعقد شده باشد طبق مصوبات 129 و143 شورايعالي تامين اجتماعي محاسبه مي شود .

حق بیمه طرح های غیر عمرانی :

حق بیمه قراردادهایی که در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلا بعهده و هزینه پیمانکار می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کارایجاب نماید که کلا به صورت مکانیکی انجام گیرد به ماخذ 7 درصد ناخالص کل کارکرد به اضافه یک نهم آن بعنوان حق بیمه بیکاری می باشد. (7.78%سهم پیمانکار)
حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی که به صورت غیر مکانیکی انجام می گیرد و یا تجهیزات و وسایل مکانیکی توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان در اختیار پیمانکار قرار داده می شود به ماخذ 15 درصد نا خالص کارکرد به اضافه یک نهم آن بعنوان حق بیمه بیماری می باشد. (بدون مصالح(دستمزدی) 16.67%سهم پیمانکار).

نوشتن دیدگاه