رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، “آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان” ابلاغی توسط وزیر راه و شهرسازی را برای اجرا به سازمان نظام مهندسی کلیه استانها و شوراهای انتظامی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه امده است:

“در اجرای “بند ذ” ماده 116 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به پیوست تصویر ابلاغیه وزیر محترم راه و شهرسازی به شماره 30795/100/02 مورخ 1400/03/01 منضم به آیین نامه “آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان” برای اجرای آن از تاریخ مذکور ارسال می گردد.”

فایل آیین نامه

نوشتن دیدگاه