نماي عایق حرارتی بیرونی و نازك کاري EIFS شامل یک لایه فوم عایق پلی استایرن، مش تسلیح از جنس الیاف شیشه، یک لایه پوشش پایه پلیمري و لایه پوشش نهایی پایه پلیمري میباشد که مش تسلیح در داخل لایه پوشش پایه قرار میگیرد.

ظاهر نهایی این نما بسیار شبیه نماي سیمانی است لذا مرسوم به نماي سیمانی مرکب بوده و از این طریق از نماي سیمانی معمولی که با پایه سیمان پرتلند است قابل تشخیص میباشد.

 نماي EIFS متشکل از مصالح مرکب متعدد است. در این نما بین لایه هاي مختلف، درزبندها، درزپوش ها و ادوات اتصال باید سازگاري وجود داشته باشد. بنابراین پیشنهاد میشود کلیه مصالح لایه هاي مختلف از یک تولیدکننده خریداري شود.

 نماي EIFS به دو دسته تقسیم بندي میشود

  • EIFS پایه پلیمري (PB) که EIFS با پوشش نرم نیز نامیده میشود.
  • EIFS پلیمري اصلاح شده (PM) که EIFS با پوشش سخت نیز نامیده میشود.

 در نماي EIFS ،نوع PB ،عایق شامل ورقه هاي پلی استایرن منبسط شده میباشد که به لایه زیرین چسبانده شده است . ضخامت لایه نهایی (شبکه مش، پوشش پایه و پوشش نهایی) تقریبا حدود 3 میلیمتر میباشد.

 در نماي EIFS از نوع PM ،از پلی استایرن اکسترود شده (XPS )و یا پلی ایزو سیانورات (ISO )که با استفاده از پیچ هاي فولادي با کلاهک پلاستیکی به لایه زیرین متصل شده اند استفاده میشود. پوشش پایه در این سیستم شامل سیمان پرتلند اصلاح شده با پلیمر میباشد که حداقل باید 6 میلیمتر ضخامت داشته باشد. نماي نوع PB رایجتر است.

کاربرد نماي EIFS پایه پلیمري

 نماي EIFS تنوع فراوانی دارد و در انواع مختلف ساختمانهاي کوتاه مرتبه و بلند مرتبه، مسکونی و تجاري کاربرد دارد. این نما را میتوان بر روي قابهاي فولاد سرد نورد شده LSF ،بتن یا مصالح بنایی به کار برد.

 استفاده از فوم عایق در نماي EIFS دو مزیت دارد. اول اینکه از لحاظ کاهش مصرف انرژي کارایی داشته و و دوم اینکه بر روي فوم عایق امکان کاربرد انواع جزییات اجرایی به سهولت وجود دارد. در پوشش تمام شده نماي EIFS انواع گوناگونی از رنگ ها قابل اجرا میباشد. در نماي EIFS الزامی به اجراي درزهاي کنترلی همانند آنچه در نماي سیمانی باید اجرا شود وجود ندارد.

نصب نماي EIFS

براي اجراي EIFS از نوع PB ابتدا عایق بر روي سطح لایه هوابند که بر روي دیوار پشتیبان اجرا شده چسبانده میشود. نوارهاي چسباننده عایق در شکاف هاي پشت عایق قرار میگیرد و بلافاصله عایق، با اعمال فشار روي سطح زیرین چسبانده میشود .صفحات عایق به منظور جلوگیري از درزهاي پیوستگی باید به صورت ردیفی چسبانده شوند. بعد از چسباندن لایه عایق سطح آن باید صاف شود. در صورتی که نیاز به ایجاد شیار باشد در این مرحله بر روي صفحات ایجاد میشود . حداقل ضخامت باقیمانده صفحات عایق در پشت شیارها باید 2 سانتیمتر باشد. قبل از اینکه لایه پوشش پایه اعمال شود لبه هاي انتهایی صفحات عایق با استفاده از شبکه مفتولی در اطراف بازشوها و شالوده پوشانده میشود . این شبکه مفتولی کاملاً در لایه پوشش پایه جاسازي میشود. بعد از تثبیت شبکه مفتولی، لایه پوشش پایه اعمال میشود. سپس لایه پوشش نهایی بر روي سطح پاشیده شده یا توسط ماله روي سطح اجرا میشود. در مواقعی که جابه جایی قابل توجه در سازه محتمل باشد لازم است درزهاي انبساطی تعبیه شود. این درزها باید در نما در تراز ارتفاع تیر، در جایی که دیوار داراي نما EIFS در مجاورت با دیواري از یک مصالح دیگر میباشد و در محل تغییرات جلوآمدگی یا تورفتگی دیوار باید انجام شود.

مشکلات نماي EIFS در برابر ضربه و زهکشی

 نماي EIFS به علت مقاومت فشاري پایین صفحات EPS و ضخامت کم لایههاي آن در مقابل ضربه آسیبپذیر میباشد. در برخی موارد دیده شده است که این نما در اثر بارش تگرگ دچار آسیب شده است. بنابراین توصیه میشود در نماي EIFS در طبقه اول سازه از نماهاي مقاومی مانند سنگ یا آجر استفاده شود. علاوه بر این، نماي EIFS به صورت یک لایه نفوذ ناپذیر میباشد که دلیل آن به علت پایه پلیمري بودن مصالح آن است و مانند پوشش هاي سیمان پرتلند و یا استاکو نمیتواند تعریق داشته باشد. هر آبی که به نحوي وارد سطح نما شود مدت زیادي طول میکشد تا تبخیر شود. این عامل ممکن است باعث رشد کپک در دیوار شود. بنابراین مهارت نیروي کار براي اجراي جزییات این نما به ویژه در محلهاي اطراف بازشوها بسیار مهم است. با توجه به این دو مشکل، نماي EIFS مقاوم در برابر ضربه و زهکشی ارایه شده است.

نماي EIFS مقاوم در برابر ضربه

 نماي EIFS مقاوم در برابر ضربه شامل دو لایه پایه میباشد. ضخامت مش لایه اول بیش از ضخامت مش متداول در لایه نماي EIFS استاندارد است. لایه بعدي مطابق روال عادي در اجراي این نما و شامل یک شبکه مش میباشد. در این حالت مقاومت ضربه نماي EIFS افزایش پیدا میکند و معادل با مقاومت در برابر ضربه سایر نماها میشود.

نماي EIFS داراي زهکش

دو نوع از نماي EIFS داراي زهکش با جزییات متفاوت موجود میباشد. در نوع اول شیارهاي کوچک عمودي در پشت صفحه عایق که چسبانده میشود تعبیه شده است . در نوع دوم صفحات عایق با اتصال مکانیکی به لایه زیرین متصل میشود و یک لایه بالشتکی و پوشش به منظور ممانعت از نفوذ هوا در پشت صفحه عایق اجرا میشود. لایه زهکش معمولا از جنس پلاستیک میباشد. براي هر دو لازم است یک نبشی پلاستیکی سوراخ دار در زیر قرار داده شود تا امکان زهکشی را بوجود آورد. در ساختمان هاي چند طبقه براي تراز هر طبقه این نبشی باید تعبیه شود.

نوشتن دیدگاه