به مجموعه خدمات و اقداماتی که توسط عوامل نظارت کارگاهی با پشتیبانی دفتر مرکزی، حین اجرای عملیات، طبق شرح خدمات مربوط، در محل اجرای پروژه (کارگاه) انجام میگیرد، نظارت کارگاهی گویند. این خدمات مشتمل برموارد زیر است که در ادامه شرح وظایف عوامل نظارت کارگاهی پروژه در حوزه این خدمات که مورد توجه ناظران مشاوان پروژه های عمرانی قرار میگیرد آورده ایم.

خدمات برنامه ریزی ، تعیین روش اجرای کار ، کنترل پیشرفت کار.

 • بررسی کارگاهی برنامه تفصیلی پیمانکاران در چارچوب برنامه زمانی کلی و ارائه گزارش به دستگاه نظارت عالیه.
 • بررسی کارگاهی برنامه تأمین نیروی انسانی و ماشین آلات.
 • بررسی کارگاهی و مقایسه عملیات انجام شده با برنامه زمانی ، تحلیل مقدماتی علل انحراف از برنامه زمانی و ارائه راه حل های مقدماتی برای جبران آن ها و ارسال گزارش پیشرفت کار ماهانه مربوطه برای دستگاه نظارت عالیه.

خدمات مهندسی

 • تنظیم فرم ها و مدارک مربوط به آزمایش ها ، بازدید کار و تنظیم گواهی تکمیل کار در مراحل مختلف ، تکمیل و رسیدگی اولیه صورت کارکردها و تنظیم دستور کار.
 • استفاده و نگهداری مدارک فنی مانند استانداردهایی که برای کنترل کیفیت کارها در کارگاه لازم می باشد.
 • نظارت کارگاهی بر نحوه اجرای دستورالعمل های نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه یا پس از نصب.
 • بررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد کمبود یا نقص احتمالی نقشه ها یا دستور کارهایی که سبب تأخیر در اجرای عملیات می گردد.
 • خدمات هماهنگی ، اجرایی ، تحویل موقت
 • همکاری در تحویل کارگاه به پیمانکاران با همکاری کارفرما و دستگاه نظارت عالیه.
 • بررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد طرح جانمایی تجهیز کارگاه پیمانکاران با توجه به طرح کلی تجهیز کارگاه به دستگاه نظارت عالیه.
 • بررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد روش های اجرایی پیشنهادی پیمانکاران به دستگاه نظارت عالیه.
 • بررسی کارگاهی و ارائه گزارش در مورد سازمان اجرایی پیمانکاران در انطباق با سازمان پیشنهاد شده در قراردادهای مربوط ، به دستگاه نظارت عالیه.

خدمات هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت

 • همکاری در تحویل کارگاه به پیمانکاران با همکاری کارفرما و دستگاه نظارت عالیه
 • بررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد طـرح جانمـایی تجهیـز کارگـاه پیمانکاران با توجه به طرح کلی تجهیز کارگاه به دستگاه نظارت عالیه
 • بررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد روشهـای اجرایـی پیـشنهادی پیمانکاران به دستگاه نظارت عالیه
 • بررسی کارگاهی و ارائه گزارش در مورد سازمان اجرایی پیمانکاران در انطبـاق بـا سازمان پیشنهاد شده در قراردادهای مربوط، به دستگاه نظارت عالیه
 • حضور و فعالیت در جلسات هماهنگی با کارفرما و پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح و به صورت منظم ، رسیدگی کارگاهی به مسائل و موانع اجرای کار.
 • بررسی کارگاهی موانع اجرای کار و ارائه گزارش راه حل های پیشنهادی به دستگاه نظارت عالیه.
 • بررسی نحوه عملکرد و پایش عوامل کلیدی پیمانکاران مانند رئیس کارگاه ، معاونان کارگاه ، مسئولان فنی و اجرایی و کنترل پروژه، مسئولان ماشین آلات ، تجهیزات ، تدارکات و امور مالی و ارائه گزارش به نظارت عالیه.
 • پایش عملکرد شاغلین کارهای حساس مانند نظارت مستمر کارگاهی بر نحوه جوشکاری و ارائه گزارش.
 • نظارت مستمر کارگاهی بر نحوه رعایت دستورالعمل های حفاظت فنی و ایمنی و بهداشتی از سوی پیمانکاران و ارائه گزارش های مقدماتی به دستگاه نظارت عالیه.
 • نظارت بر نحوه حفاظت کارگاه در مقابل عوامل جوی و حوادث طبیعی از سوی پیمانکاران و ارائه گزارش مقدماتی به دستگاه نظارت عالیه
 • نظارت کارگاهی مستمر و منظم نیروی انسانی و ماشین آلات اجرای کار پیمانکاران و حصول اطمینان از تناسب آن با بار کاری و برنامه تأمین آنها و ارائه گزارش مقدماتی به دستگاه نظارت عالیه
 • نظارت کارگاهی بر فعالیت های تدارک مصالح ، تجهیزات و ماشین آلاتاجرای کار از سوی پیمانکاران بر طبق برنامه و ارائه گزارش مقدماتی به دستگاه نظارت عالیه
 • نظارت کارگاهی و کنترل ورود و خروج مواد ، مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران و همکاری با دستگاه نظارت عالیه در تنظیم صورتجلسات مربوطه
 • رسیدگی کارگاهی به درخواست پیمانکار در زمینه آماده بودن کار برای تحویل موقت ، بازدید کارگاهی و کنترل کارهای اجراشده و ارائه گزارش مقدماتی در مورد امکان بهره برداری یا اعلام عدم آمادگی برای بهره برداری ، همراه با فهرست توافقی که مانع بهره برداری است به دستگاه نظارت عالیه
 • حضور در هیأت تحویل موقت
 • نظارت کارگاهی بر عملیات رفع نقص ، شرکت در کمیسیون بررسی رفع نقص و همکاری در تهیه صورتجلسه رفع نقص
 • نظارت کارگاهی پیگیری جمع آوری تأسیسات و ساختمان های موقت و خارج نمودن مصالح و تجهیزات اضافی و پاکسازی کارگاه
 • بررسی اولیه نقشه های چون ساخت و تحویل آن ها به نظارت عالیه
 • تشکیل و حضور در جلسات توجیهی برای تبیین ابعاد مختلف پروژه ، شیوه های ارتباط گردش کار و مکاتبات

خدمات کنترل کیفیت
خدمات این قسمت شامل کنترل کیفیت مواد، مصالح ، تجهیزات و اجرای کار می باشد:

 • نظارت مستمر کارگاهی و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردها و دستور کارها و تأیید صحت اجرای آن ها قبل از پوشیده شدن یا اجرای مراحل بعدی و تهیه گزارش ها و ارسال آن به دستگاه  نظارت عالیه.
 • کنترل کارگاهی نقشه ها، محورها و ترازهای پیاده شده روی زمین و تایید انطباق آن ها با نقشه ها قبل از شروع عملیات نقشه برداری در مراحل مختلف اجرای کار.
 • نظارت کارگاهی بر نگهداری نقاط نشانه و مبداء به وسیله پیمانکار.
  اندازه گیری تغییر شکل ها و جابجایی ها و کنترل رواداری های مجاز.
 • نظارت کارگاهی بر نحوه نگهداری و انبارداری مواد و مصالح و تجهیزات در کارگاه و جابجایی آن ها.
 • دستور انجام نظارت کارگاهی بر نموه گیری های لازم آزمایش های مصالح تجهیزات و کارهای انجام شده که نوع آزمایش و محل آن ها طبق برنامه یا به صورت موردی توسط دستگاه نظارت عالیه تعیین گردیده است.
 • نظارت بر فرآیند انجام آزمایش ها ، کنترل نتایج آنها و گزارش به نظارت عالیه.
 •  نظارت کارگاهی برمصالح و تجهیزات هنگام ورود به کارگاه و حصول اطمینان از تطبیق کمی و کیف آنها با مشخصات فنی و استانداردها و تنظیم صورت جلسه ورود مصالح و تجهیزات.
 • نظارت کارگاهی بر اصلاح کارهای معیوب و پیگیری رفع آنها مطابق دستور کارهای ابلاغی دستگاه نظارت عالیه.
 • تایید کارگاهی مشخصات مصالح و تجهیزات قبل از اجراء به کارگاه و اجرا از نظر انظباق با مشخصات فنی و نقشه های اجرایی.
 • نظارت کارگاهی بر تحویل مصالح و تجهیزات تحویلی کارفرما به پیمانکاران و بررسی و اعلام نظر در مورد گزارش پیمانکار نسبت به اقلام صدمه دیده و کسری.
 • نظارت کارگاهی بر نحوه نگهداری و مراقبت از کارهای اجرا شده.
 • اظهار نظر در مورد نقشه های کارگاهی تهیه شده به وسیله پیمانکاران و ارسال گزارش مربوطه به دستگاه نظارت عالیه.
 • نظارت بر تهیه نقشه های چون ساخت که به وسیله پیمانکاران تهیه می شود و تایید آن.

   خدمات برآورد، کنترل پرداخت ها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها
 • اظهار نظر در مورد پرداخت اقساط پیش پرداخت ها به دستگاه نظارت عالیه.
 • اندازه گیری کارهای انجام شده و مصالح پای کار، کنترل و اظهار نظر در مورد صورت وضعیت ها و پرداخت های پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل طرح و ارسال گزارش برای دستگاه نظارت عالیه.
 • بررسی کارگاهی تغییر مقادیر کارها و اظهار نظر در مورد مبالغ اضافی یا نقایص پیمان ها.
 • رسیدگی کارگاهی به تاخیرات پیمانکاران و اعلام نظر مقدماتی در مورد مجاز و نیز غیر مجاز بودن آن به دستگاه نظارت عالیه.
 • اظهار نظر در مورد دعاوی پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل و همکاری با نظارت عالیه در حل و فصل اختلاف ها.
 •  تنظیم صورتجلسه و گزارش انجام تمامی تعهدات و خدمات پیمانکاران.
   
  خدمات مربوط به دوره و دستور العمل های بهره برداری و تحویل قطعی
 • نظارت کارگاهی بر عملکرد طرح و دستور العمل‌های بهره برداری.
 • نظارت کارگاهی بر انجام آزمایش‌ها.
 • اندازه گیری تغییر شکل ها و کنترل رواداری های مجاز.
 • نظارت کارگاهی بر انجام وظایف پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح در دوره تضمین.
 • نظارت بر رفع نواقص و معایب در دوره تضمین ، تهیه فهرست آنها و پیگیری بر رفع آن ها به وسیله عوامل مربوط.
 • اظهار نظر مربوط به رفع معایب و آمادگی کار برای تحویل قعی در پایان دوره تضمین
 • شرکت درهیات تحویل قطعی و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی با همکاری دستگاه نظارت عالیه.
   
   

نوشتن دیدگاه