آنچه در این مطلب می خوانیم شامل:

  • انواع قیمت های جدید
  • تعدیل معکوس
  • اقلام فاکتوری
  • اقلام ستاره دار
  • تهیه آنالیز بها

همانطور که در ماده 29 شرایط عمومی پیمان آمده است کارهای جدید به دو دسته تقسیم میشوند:

دسته اول در صورتیکه کار جدید در فهرست بهای منضم به پیمان وجود داشته باشد و مبلغ آن طبق فهرست بها مشخص باشد، قیمت جدید است. البته که باید به سقف افزایش مبلغ پیمان نیز توجه داشت(ماده 29 شرایط عمومی پیمان). برای پرداخت قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب های مندرج در پیمان(مانند هزینه بالاسری، ضریب پیشنهادی پیمانکار و بر حسب مورد سایر ضریب های مربوط) استفاده می شود.

“بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان:

افزایش مقادیر بایددرچهارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شودجمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیرو مبلغ کارهای باقیمت جدید(موضوع بندج) نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشترشود.

بند د ماده 29 شرایط عمومی پیمان:

جمع بهای قیمتهای جدید،علاوه برآنکه تابع سقف تعیین شده دربند الف است، نبایداز 10 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.”

تعدیل این دسته قیمت ها با شاخص گروهی (فصلی) مربوط برای دوره انجام کارمربوطه انجام میشود. و شاخص مبنای تعدیل این نوع کارها، همان شاخص مبنای پیمان خواهد بود. از آنجا که تفاوتی بین تعدیل این آیتم کار جدید و آیتم های دیگر فصل مربوطه نیست نیاز به انجام تعدیل معکوس و برگرداندن قیمت به روز قرارداد نیست، چون قیمت از فهرست بها منضم به پیمان زمان قرارداد گرفته شده است.

اما در  حالت بعدی، شرح و قیمت کار جدید در فهرست بهای منضم به پیمان وجود ندارد در این حالت پیمانکار باید آنالیز قیمت مربوطه را مطابق قیمت روز تهیه و به تفکیک دستمزد نیروی انسانی، خرید مصالح با قیمت روز، ماشین آلات یا ابزار مورد استفاده و همینطور حمل مصالح قیمت را به مشاور و کارفرما اعلام کند تا در صورت تصویب مطابق شرایط پیمان با آن برخورد گردد. این تفکیک مطابق جدول 5  بخشنامه ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ می باشد.

 قیمتهای جدیدی که به این صورت تعیین می شود باید برحسب هزینه اجرای کار درمحل اجرا محاسبه گردد. از این رو، تنها ضریب بالاسری پیمان به قیمتهای جدید اعمال می شود.

برای تعدیل این نوع قیمت ها باید از تعدیل معکوس استفاده نمود.

برای محاسبه تعدیل در این حالت ابتدا باید قیمت کارجدید به عدد حاصل از فرمول زیر تقسیم گردد تا به قیمت های دوره های مربوط به پیمان تبدیل شود. سپس مانند سایر ردیف های قیمت های منظم به پیمان تعدیل میگردد .

یعنی قیمت جدید به کلیه ضریب هایی که در قرارداد به آن تعلق میگیرد (غیر از بالاسری)و همینطور ضریب تعدیل معکوس تقسیم شده و به عنوان قیمت واحد اعلام می شود تا در صورت وضعیت ضریب فصل و منطقه و بالاسری و سایر ضریب های مورد استفاده در پیمان و همینطور ضریب تعدیل آن مانند سایر آیتم­ها فهرست­ بها به آن تعلق گیرد.

یادمان باشد  شاخص دوره قیمت جدید، تاریخ انجام کار است نه تاریخ آنالیز بهای قیمت جدید.

دسته دیگر اقلام فاکتوری می باشند. مبلغ این اقلام، عینأ مبلغ فاکتور پس از تائید کارفرما در صورت وضعیت قرار می گیرند . باید توجه داشت که اقلام فاکتور قیمت جدید محسوب می شوند و مشمول ماده 29 شرایط عمومی پیمان می گردند و تنها ضریب بالاسري به آنها تعلق می گیرد و محدودیتهاي مندرج در تبصره ذیل بند “ج” ماده 29 باید در مورد آنها رعایت گردد. به عبارت دیگر جمع بهاي قیمتهاي جدید موضوع بند “ج” ماده 29 نباید از ده درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. لازم به ذکر است به اقلام فاکتوری تحت هیچ عنوان تعدیل تعلق نمی گیرد .

اقلام دیگری به نام اقلام ستاره دار یا غیر پایه نیز وجود دارند که متفاوت از قیمت جدیدها می باشند. در واقع کارفرما در زمان مناقصه آن ها را همانند سایر ردیف های فهرست به پیمانکار اعلام میکند، این ردیف ها در فهرست بهای واحد پایه وجود ندارند یا وجود دارند ولی قیمت ندارند . آیتم های ستاره دار نیز مانند سایر آیتم های پایه فهرست بها بوده و تمام ضرایب پیمان مانند بالاسری، منطقه ای، پیشنهادی پیمانکار و غیره به آن ها تعلق می گیرد.

مبالغ ناشی از افزایش مقادیر ردیف های ستاره دار در هر رشته فهرست بها پایه مورد استفاده، نباید از 25 درصد جمع مبالغ ردیف های ستاره دار ههمان رشته، در برآورد منضم به پیمان، بیشتر شود.

پس از تهیه برآورد قیمت ردیف­های غیر پایه یا ستاره ­دار تعدیل آن­ها بایستی مشابه سایر ردیف ­ها فصل مربوط به خود انجام شود.

تفاوت قیمت جدید و ایتم ستاره دار:

می توان گفت قیمت جدید به آیتم های ستاره داری گفته می شود که در حین اجرای کار ایجاد می شوند و مبلغ آن با توجه به قیمت های روز تعیین می شود. در واقع قیمت جدید همان ایتم ستاره داری است که در حین اجرای پروژه با قیمت روز ایجاد شده است.

تهیه آنالیز قیمت

برای تهیه فرم آنالیزقیمت همانطور که در بالا گفته شد باید به قیمت های 4 بخش دسترسی داشته باشیم. برای هزینه دستمزد نیروی انسانی میتوان از قیمت های دستمزد نیروی انسانی در محل اجرای کار استفاده نمود ولی با توجه به اینکه ممکن است قیمت های واقعی اجرا مورد قبول مشاور و کارفرما نباشد بهتر است از قیمت های منتشره مراجع مختلف مانند سازمان آمار یا سندیکای شرکت های ساختمانی و … استفاده نمود.

تجربه نشان داده است قیمت های سازمان آمار نسبت به مراجع دیگر نزدیکتر به واقعیت است و می توان ملاک تهیه قیمت های جدید قرار داد. ازآنجاکه این قیمت ها برای عملیات در شهر تهران اعلام شده اند در صورتیکه پروژه در خارج از تهران باشد میتوان از این قیمت ها پس از ضرب ضریب منطقه مربوطه استفاده نمود.

در خصوص قیمت های بخش تهیه مصالح، اگر کارفرما برند بخصوصی اعلام نموده که با دریافت یک پیش فاکتور از نماینده ان برند می توان قیمت را در آنالیز قرارداد ما در سایر موارد در مصالح اصلی معمولا مشاور درخواست 3 پیش فاکتور از پیمانکار از منابع معتبر و در تاریخ انجام کار می کند و در نهایت کمترین قیمت این فاکتورها ملاک قرار میگیرد. برای سایر مصالح باز هم می توان از قیمت های سازمان آمار استفاده نمود.
برای بخش ماشین آلات نیز از نرخ عوامل سازمان برنامه یا مرکز آمار می توان استفاده نمود. حمل نیز با توجه به بارنامه و قیمت حمل محصول می توان قیمت ها را اعلام نمود.

نوشتن دیدگاه