آشنایی با مدیریت پیمان

مدیریت پیمان (Management Contracting)  روشی از ساخت است که در آن کارفرما، یک شخص حقیقی یا حقوقی، آشنا به علم ساخت و ساز را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد. در مدیریت پیمان تمام کارهای پروژه از شروع کار اعم از […]