آیین نامه مدیریت ایمنی در کارگاه های عمرانی

با توسعه اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني در كشور، متاسفانه شاهد آن هستيم كـه آمار حوادث و سوانح و وضعيت بهداشت و سلامتي وضعيت مناسب و مطلـوبي را نداشـته و در عـين حـال رونـد فزاينـده و نگران كننده اي را در طول ساليان […]

مديريت ايمنی در كارگاه های عمرانی

با توجه به روند رو به رشد پروژه هاي عمراني در بخش هاي مختلف و به تبع آن افزايش فعاليت هاي پيمانكاري در سطح كشور طي سال هاي اخير شاهد افزايش تعداد حوادث و كاهش سطح ايمني، بهداشتي و تخريب محيط زيست در سطح طرح […]

اصول استقرار سيستم مديريت كيفيت و برنامه ريزي در پروژه ها

در مقاله پیش رو الزامات واحد مديريت كيفيت و برنامه‌ريزي را بررسی می کنیم و نقشه راه اصولی جهت نحوه استقرار و اجراي آنها در پروژه‌هاي عمرانی بیان میکنیم. همانطور که می دانیم مسئوليت اصلي برقراري سيستم مديريت يكپارچه و برنامه‌ريزي و كنترل پروژه در […]