ديوارهاي غیرباربرساخته شده از بلوک های ديواری با بتن سبک گازي AAC

بتن هوادار اتوكلاو (بـتن ) گـازي در كـه دنيـا بـه اختصـار AAC ناميـده ميشود، يك نوع خاص بتن سبك متخلخل است كه عمدتاً ازمواد با پايه ، سيليس سيمان و آهك ساخته ميشود. محصولي كه امروزه بنـام AAC موسوم است در 70 سال اخيردر كشور […]

پانل هاي ديواري غیر باربر مسلح ساخته شده با بتن سبك گازي AAC

بتن هوادار اتوكلاو (بـتن گـازي يـا AAC) از انواع بتن سبك متخلخل است كـه عمدتاً از مواد بـا پايه ، سيليس سيمان و آهك ساخته ميشود . از آنجاكه اين بتن وزن كم و مقاومت قابل قبولي دارد ،مي توان از آن در اجزا و […]