آشنایی با انواع سیستم‌های کنترل سازه

منظور از کنترل سازه در واقع کنترل و کاهش پاسخ های سازه تحت اثر بارهایی (علی الخصوص بارهای جانبی نظیر بار زلزله و باد) است که در طول عمر سازه به آن وارد می شود.  استفاده از سیستم های کنترل لرزه ای از روش های […]