آشنایی با کمیسیون ماده 100شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است که شخصیت حقوقی جداگانه ای نسبت به شهرداری دارد اما در اداره شهرداری مستقر است. طبق ماده 100 قانون شهرداری: مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل […]

آشنایی با کمیسیون های شهرداری

با گسترش شهرنشینی ، مسائل و چالش های زندگی شهری نیز افزایش می یابد. از اینرو سیستم مدیریت شهری برای بهینه سازی و هماهنگی زندگی ساکنین شهرها لازم است راهکارهایی را تعبیه کند.  یکی از اهرم های اجرایی وصول درآمدها، همچنین تسریع در انجام امورات […]