آشنایی با کمیسیون ماده 99 شهرداری

کمیسیون ماده 99 شهرداری به منظور پیشگیری از عملیات های ساختمانی غیر مجاز که بیرون از محدوده تصویب شده شهر ها است، تشکیل می شود. اعضای کمیسیون این کمیسیون مرکب از اعضای زیر: نماینده وزارت مسکن و شهرسازی نماینده قوه قضاییه نماینده وزارت کشور  گفتنی است […]