آشنایی با کمیسیون های شهرداری

با گسترش شهرنشینی ، مسائل و چالش های زندگی شهری نیز افزایش می یابد. از اینرو سیستم مدیریت شهری برای بهینه سازی و هماهنگی زندگی ساکنین شهرها لازم است راهکارهایی را تعبیه کند.  یکی از اهرم های اجرایی وصول درآمدها، همچنین تسریع در انجام امورات […]