آشنایی با کمیسیون ماده 99 شهرداری

کمیسیون ماده 99 شهرداری به منظور پیشگیری از عملیات های ساختمانی غیر مجاز که بیرون از محدوده تصویب شده شهر ها است، تشکیل می شود. اعضای کمیسیون این کمیسیون مرکب از اعضای زیر: نماینده وزارت مسکن و شهرسازی نماینده قوه قضاییه نماینده وزارت کشور  گفتنی است […]

آشنایی با کمیسیون ماده 77 شهرداری

به طور قطع شهرداری در مورد خدمات متنوعی که به شهروندان ارائه می‌دهد نیازمند منابع مالی است. بنابراین عوارض را می توان یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری‌ها محسوب نمود. تنوع و گستردگی عوارض و قوانین گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است بعضاً […]

آشنایی با کمیسیون ماده 100شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است که شخصیت حقوقی جداگانه ای نسبت به شهرداری دارد اما در اداره شهرداری مستقر است. طبق ماده 100 قانون شهرداری: مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل […]