آشنایی با انواع کاربری ساختمان

نحوه‌ی استفاده از یک ملک یا ساختمان، که بر مبنای طرح تفصیلی شهرداری و بر اساس چگونگی استفاده از آن ساختمان و فعالیت‌های شهری اطراف آن مشخص می‌شود، کاربری ساختمان گویند. در ادامه به بررسی انواع کاربری ها می پردازیم کاربری مسکونی :کاربری مسکونی، در […]