آشنایی با پی های ویژه

کمیته پی های ویژه انجمن ژئوتکنیک ایران در راستای تفهیم تعریف پی­ های ویژه و تعیین دامنه مسئولیت و حوزه عملکرد کمیته پی های ویژه تعریفی به شرح زیر ارایه نموده است. عنوان پی ویژه دربرگیرنده مواردی است که: زمین زیر پی دارای شرایط ژئوتکنیکی […]