راهنمای تهيه مشخصات فنی، جزئيات، نقشه ها در پل و سازه های راه

نقشه وسيله انتقال فكر طراح به سازنده ميباشد. براي اينكه عمل تفهيم نظريات طراح به سازنده حتي المقدور با سهولت انجام پذيرد و نقشه هايي كه توسط يك طراح يا همكاران او تهيه ميشوند، براي طراحان ديگر و سازندگان مختلف قابل درك باشند، در حد […]

نشریه ها و استانداردهای بین المللی در مهندسی عمران

 برای انجام بهینه پروژه ها و  پرهیز از سعی و خطا، استانداردهای متعددی به وجود آمده است تا مهندسان امور فنی را بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده انجام دهند. استانداردهای مهندسی پر شمار و بسیار متنوع هستند و به همین دلیل، فقط با […]