آشنایی با مجریان حقوقی

مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شخصیت حقوقی، شركت، موسسه، سازمان و نهاد عمومي يا خصوصي كه براي انجام خدمات مهندسي، داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشد. كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي […]