آشنایی با پایدارسازی گود به روش تاپ-دان (Top-Down)

یکی از روش های نوین پایدارسازی گود روش تاپ دان می باشد. در روش پایدارسازی تاپ دان (بالا به پایین) امکان اجرای همزمان طبقات زیر زمین همراه با پیشروی به تراز زیر پی و انجام عملیات گودبرداری وجــود دارد. در روش تاپ دان (Top-Down) همزمان […]

سازه نگهبان، روش های پایدارسازی گود

سازه نگهبان اجرای سازه نگهبان، از جمله اقدامات اولیه در ساخت، خاک برداری و گودبرداری محسوب می شود.به منظور احداث زیر زمین، کانال، منبع آب و …و همینطور سایر پروژه‌های ساختمانی می بایست که جداره‌های زمین به صورت قائم یا نزدیک به قائم خاکبرداری شود. […]