پانل هاي ديواري غیر باربر مسلح ساخته شده با بتن سبك گازي AAC

بتن هوادار اتوكلاو (بـتن گـازي يـا AAC) از انواع بتن سبك متخلخل است كـه عمدتاً از مواد بـا پايه ، سيليس سيمان و آهك ساخته ميشود . از آنجاكه اين بتن وزن كم و مقاومت قابل قبولي دارد ،مي توان از آن در اجزا و […]