ديوار غيرباربر پانلي سه بعدي ساندويچي

اين پانل از نوع پانل سه بعدي ساندويچي متشكل از يك هسته پلي استايرني منبسط شده كندسوز (خودخاموش شو) و دو لايـه شـبكه مش گالوانيزه مدفون در آن است (پلي اسـتايرن مسـلح شـده) كـه در طرفين با استفاده از روكش رابيتس گالوانيزه و گچ يا […]