دیوار غیر باربر از پانل هاي ساخته شده از خرده هاي ني و بتن (نی بتن)

پانل هاي ني بتن از تركيب خـرده هـاي نـي، سـيمان و مـواد شـيميايي تشكيل شده اند. اين تركيـب در نهايـت و پـس از عمـل آوري، بـه صـورت ورق هايي با ابعاد 0.6×1.20 متر تا 3×6 متر و با ضـخامت از 3 ميلـي متـر تـا 25 […]