محاسبات سرانگشتی انواع مصالح مصرفی ساختمان

سیم آرماتوربندی به ازای هر 1 تن آرماتور مصرفی حدد 8 تا 10 کیلوگرم سیم آرماتوربندی مصرف می ود. به ازای هر10 مترمربع دال حدود 2 کیلوگرم سیم آرماتوربندی مصرف می شود. وزن آرماتور سقف سقف کامپوزیت:۸-۱۲ کیلوگرم بر مترمربع سقف تیرچه بلوک:۵-۷ کیلوگرم بر […]