آشنایی با گزارش وضعیت همجواری ملک

مهندس ناظر سازه پس از امضای قرارداد نظارت و پس از اخذ پروانه ساختمانی توسط مالک، باید اولین گزارش خود را با عنوان گزارش وضعیت همجواری ها و پایدارسازی ها به سازمان استان ارائه نماید. در این گزارش از لحاظ وضعیت همجواری های املاک مجاور […]