آشنایی با اصول بازسازی ساختمان

امروزه به دلایل مختلفی اقداماتی در جهت بازسازی نوسازی ساختمان میزنند. دلایلی همچون افزایش سطح ایمنی، مسائل مربوط به اتلاف انرژی، تغییرات سبکی و مدرن نمودن و زیباسازی ساختمان و یا حتی قابل سکونت کردن یک خانه قدیمی و فرسوده. برای بازسازی جدا از مساله […]