آشنایی با پی های سطحی

همانطور که ملاحظه نمودید پی بر اساس عمق شالوده به عرض شالوده (D/B) به چهار گروه عمده پی سطحی، پی نیمه عمیق، پی عمیق و پی های ویژه می توان تقسیم نمود. پی های سطحی(shallow foundation) از متداول ترین پی ها به خصوص برای پروژه […]