دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1400

این دستورالعمل توسط نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، برای تعیین حق الزحمه قرارداد بین مشاور و کارفرما در خصوص مجموعه خدمات و اقداماتی است که توسط عوامل نظارت کارگاهی انجام میشود، انتشار یافته است. این دستورالعمل  برای پرداخت هزینه خدمات از تاریخ 1400/01/01 به […]