آیین نامه مدیریت ایمنی در کارگاه های عمرانی

با توسعه اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني در كشور، متاسفانه شاهد آن هستيم كـه آمار حوادث و سوانح و وضعيت بهداشت و سلامتي وضعيت مناسب و مطلـوبي را نداشـته و در عـين حـال رونـد فزاينـده و نگران كننده اي را در طول ساليان […]