آشنایی با نماهای ساختمانی، معایب و مزایا

نمای بنا به عنوان اولین ویژگی بصری آن، معرف هویت ساختمان می باشد. بنابراین طراحی نمای ساختمان تلفیقی از هنر، خلاقیت و تجربه بر مبنای اصول مهندسی و شرایط جغرافیایی (گرمسیری یا سردسیری) و محیطی (بافت منطقه، فرهنگ) است. اما نقش بودجه سازنده در انتخاب […]